Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?

Zavolajte nám na Infolinku expresnygeodet.sk +421 940 513 281 od 7:00 do 20:00 alebo nás kontaktujte cez formulár.

* pole je povinné

Špeciálne geodetické práce

Špeciálne geodetické merania

 • meranie priestorových porušení tvaru a pretvorenie objektov
 • tvorenie vytyčovacích sietí
 • tvorenie siete vzťažných bodov pre meranie porušenia tvarov
 • meranie v strojárenskom priemysle
 • skenovanie výrobných liniek
 • žeriavové dráhy

Bansko-meračské práce

Vytvorenie základnej banskej mapy podľa daných predpisov, riešenie majetkovo-právnych vzťahov, spracovanie digitálnej mapy povrchu, vytvorenie 3D modelov vyťažených priestorov, skládok, hlušiny. Sledovanie postupu ťažby, štatistiky. Kompletná správa danej lokality sa obdrží v digitálnej aj papierovej forme.

Špeciálne geodetické práce

Zahŕňajú rozličné geodetické disciplíny, ktoré sú vďaka geodetickým prístrojom presne a detailne zaistené. Je možnosť ich uplatniť vo veľmi širokom spektre technických činností, ktoré sú napríklad: meranie kolektorov, podzemných objektov, previerkové merania žeriavových dráh, zameranie priestorovej polohy koľajníc, výpočet kubatúr, pozorovanie horizontálnych a vertikálnych pretvorení objektov, meranie dna vodných tokov, meranie priestorových vzdialeností, zameranie meliorácií, a pod.

Technická dokumentácia inžinierskych sietí

Zaisťuje sa nimi celý presun dát medzi jednotlivými systémami, a tiež sa zaisťuje správa dokumentácie IS pre partnerov. Je to celý balík služieb, ktorý správca technickej infraštruktúry musí mať vyriešený na vybavenie zákonných požiadaviek.  Zabezpečujú sa nimi tieto činnosti

 • analýza a vyhodnotenie stavu aktuálnych dokumentácií
 • námet novej smernice, prípadne aktualizácia starej
 • námety na optimálne SW vybavenie, spolu s ponukou online riešeniami správ
 • koordinácia a metodika zberu dát
 • hľadanie rôznych typov pozemkov podzemných IS vďaka najmodernejším metódam
 • tvorenie technických zapojení
 • presun dát zo starších informačných systémov do modernejších
 • archivácia dokumentov inžinierskych sietí
 • údržba dokumentov inžinierskych sietí

Dohľadanie inžinierskych sietí

Vďaka najmodernejším prístrojom nie je v dnešnej dobe ťažké vyhľadať všetky typy podzemných inžinierskych sietí. Zistia sa detaily elektrických a oddeľovacích skríň, kanalizačné šachty, vodovodné šachty. Všetci pracovníci na dohľadanie sietí sú školení najnovšími a najmodernejšími poznatkami  z tejto náročnej oblasti.

Plynárenské zariadenia a siete a ich projektovanie

Majiteľom plynárenských zariadení je možnosť poskytnúť projektovanie takýchto sietí. V rámci daného projektovania a inžinierskej práce sa spracúvajú štúdie, tvorení sa projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie, dokumentácie reálneho zhotovenia stavby, realizačné dokumentácie. V ponuke sú projektovania plynovodov a plynových prípojok, inžinierska činnosť s projekčnými prácami – rokovania o súhlasy orgánov štátnej správy a technickej infraštruktúry, činnosti súvisiace s realizáciou projektu, autorský dozor uzatvárania zmlúv.

Inžinierska geodézia v strojárenskom priemysle

V strojárstve sú geodetické merania veľmi uplatňované, ich úlohou je najčastejšie určovanie rozmerov väčších strojárenských výrobkov. V dnešnej dobe sú rozšírené možnosti, preto sa využívajú v súčasnosti fotogrametrické metódy či laserové skenery.

Využívajú sa aj geodetické zamerania už jestvujúcich priemyselných prevádzok s technologickým zariadením a tvorba 3D modelu. 3D model je veľmi praktický z toho dôvodu, že  vie poslúžiť na presné a detailné plánovanie a projektovanie. Pri niektorých stavebných konštrukciách, výrobných halách a zariadeniach, ktoré sú už staršieho dáta, neexistuje celková dokumentácia.

3D modely obsahujú špecifické objekty, ktoré sú rozdelené do vrstiev

 • stavebná časť
 • technologické zariadenia
 • rozvody inžinierskych sietí
 • popis
 • kótovanie
 • iné

Pomocou efektívnej terestrickej geodetickej metódy, podzemnej fotogrametrie alebo laserového skenera, sa geodetické zameranie vie spraviť s požadovanou presnosťou.

Daň z nehnuteľnosti

V extraviláne vyberajú samosprávy často daň z nehnuteľnosti za pozemky od majiteľov, a pritom nemajú prehľad o reálnej výške dane. Táto daň je dôležitým zdrojom obecných príjmov, ale kvôli neaktuálnym informáciám v katastri nehnuteľností, a pre množstvo vlastníckych vzťahov je výpočet obťažný a nepresný. Preto je potrebná daňová mapa a výpočet daňovej povinnosti pre daných užívateľov a majiteľov, čo prinesie do výberu dane správnosť a poriadok.

Dane sa vypočítajú na základe prienikov mapových vrstiev, a to vlastníckej mapy (parcely CKN a EKN), stavby a mapy užívacieho stavu v extraviláne.

Vytvorí sa súvislá vlastnícka mapa z daných parciel CKN a EKN. Potom parcelám EKN, prípadne ich častiam, sa priradí druh pozemku podľa stavu CKN (alebo podľa skutočného stavu). Podľa druhu pozemku a VZN sa vypočíta daň z nehnuteľnosti za každý pozemok. Vytvorí sa mapa a databáza užívacieho stavu, ktorou sa zistí, či doteraz bola výška daní v správnej hodnote. Vytvorí sa databáza stavieb registrovaných aj neregistrovaných v katastri nehnuteľnosti, databáza bytov, databáza vlastníkov. K pozemkom sa priradia aj vlastníci a platitelia dane, kde je preukázané za koho sa platí – používatelia poľnohospodárskych pozemkov za majiteľov a v rodinnom dome platí jeden člen rodiny za ostatných.

Databázové aplikácie na výpočet dane z nehnuteľnosti: softvérové riešenia, rýchly výpis evidencie podľa majiteľa pozemku, výpis parciel, stavieb a bytov, evidencia daní a poplatkov za parcely, evidencia platiteľov daní, evidencia nájomných vzťahov.

CLEERIO – mapový informačný systém

Je to portál miest a obcí, na ktorom sa dá okamžite zistiť určitý prehľad o územných a regulačných plánov, inžinierskych sietí, technickej infraštruktúre, pasportoch, turistických mapách a bodoch záujmu.  Tento systém je na Slovensku využívaný asi v 400 obciach a mestách.

Jeho ovládanie je v celku jednoduché a nie komplikované.  Mapový systém CLEERIO dá k dispozícii svojim používateľom rýchly nástroj k evidencii, vyobrazenie mapových podkladov, prístup k dokumentom a údajom z katastra nehnuteľností (aj vrátane listov vlastníctva). Dá sa využiť aj pri zverejňovaní informácií občanom miest a obcí, širokej verejnosti, a tiež môže podporiť turizmus.

Jeho najväčšou výhodou oproti ostatným desktopovým riešeniam, ktoré sú nastálo nainštalované na jednom alebo na viacerých počítačoch, je jeho možnosť používania neobmedzenému počtu používateľov. Jeho obsah si môžu prezerať všetci občania, čím sa zvyšuje ich informovanosť a prehľadnosť, a tiež zvyšuje možnosti spolupráce medzi predstaviteľmi samosprávy.

Mapový portál CLEERIO je oproti internetovým službám katastra nehnuteľností (MAPKA, CICA, Katastrálny portál, ESKN) rozšírený o iné vrstvy, ktoré sa týkajú konkrétneho územia, ide hlavne o inžinierske siete, historické mapy, užívací stav, turistické trasy a cyklotrasy, mapu cintorínov, projektovú dokumentáciu, pasporty ulíc, záplavové mapy, územný plán, detailnú ortofotomapu.

Do mapového informačného systému možno doplniť ktorúkoľvek inú, ďalšiu grafickú vrstvu, ktorá obsahuje údaje dôležité pre danú obec, ale aj pre ostatných správcov majetku (t. j. priemyselný alebo poľnohospodársky areál).

Ďalšou, a určite nie poslednou výhodou je tá, že v mapovom systéme sa sústreďujú všetky mapové a grafické podklady a dokumenty, vzťahujúce sa na danú lokalitu, na jednom mieste.  Táto aplikácia umožňuje zlúčenie v akejkoľvek konfigurácii, nastavenie jednotlivých vrstiev a má na starosti tiež archiváciu. Možno tu nájsť informácie a údaje o majiteľoch nehnuteľností, o pozícii parciel, inžinierske siete, čo umožňuje efektívnejšie naplánovať investície. Aplikácia sa dá nainštalovať na smartphone a tablet, preto sú tieto informácie vždy po ruke používateľa.

Google Street View

Pomocou tejto virtuálnej prehliadky majú ľudia možnosť vidieť prezentáciu a propagáciu externých a interných priestorov danej lokality – napríklad stavebných pamiatok, inštitúcií, múzeí, firemných priestorov, parkov, námestí, záhrad, a pod.

Je to veľmi dobrá pomôcka aj pri cestovaní. Pokiaľ sa ľudia chystajú ísť na miesta, ktoré doteraz nevideli alebo si obzrieť terén, ako sa do danej lokality dostať, Google Street View je na to ako stvorený. Takto sa môže pozrieť cesta na hrady, bralá, chránené prírodné útvary, alebo aj známe ulice vo veľkomeste. Na Google Street View možno nájsť aj panoramatické snímky, ktoré vystihujú a slúžia na zachytenie atmosféry, napr. koncertu, slávností, výstav, a mnoho iných vecí.

Geodetické služby pre oblasť energetiky, strojárenstva a hutníckeho priemyslu

Geodézia má vo všetkých sférach široké uplatnenie, a preto je potrebná aj v energetike, strojárenstve a hutníctve. Pri príprave podkladov pre projekty sú geodetické činnosti jedným z dôležitých elementov. Tiež pri uskutočňovaní priemyselných objektov po dokumentáciu skutočného realizovania. Počas činnosti technologických a výrobných zariadení je potrebná spolupráca s geodetickou časťou pri regulárnom servise, údržbe, pri rekonštrukciách a obnove montážnych liniek, ďalších technológií na optimalizáciu chodu výrobných procesov.

Medzi ďalšie špeciálne geodetické práce sa zaraďujú merania deformácie stavebných objektov, technologických celkov, výkupové elaboráty rôznych záujmových území plošné a líniové stavby), geodetické práce pri zaťažovacích skúškach stavebných konštrukcií, geodetické práce v podzemí pri činnostiach realizujúcich banským spôsobom, geodetické merania pri výstavbe tunelov, geodetické merania pre potrebu TBD na vodných dielach, meranie geometrických parametrov žeriavových dráh a potrubných mostov, zameranie vnútorných priestorov, rezov stavieb a architektonických pamiatok, meranie prechodových prierezov a prejazdných profilov.

Základná mapa diaľnice

Je hlavným dokumentom systematicky tvoreným počas výstavby, prevádzky a údržby diaľnic, rýchlostných ciest a diaľničných privádzačov. Správcom základnej mapy diaľnice je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Základná mapa diaľnice je časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby diaľnic.

Základná mapa diaľnice v sebe zahŕňa: bodové polia, výškopis, polohopis, inžinierske siete, digitálnu ortofotomapu, popis, dopravné označenie, objekty špeciálneho určenia, a iné.

Základná mapa diaľnice sa tvorí v digitálnej podobe na počítači, pri čom sa používa daný potrebný grafický a databázový systém. Tvorí sa v územných celkoch (mapovacích jednotkách) totožných s hlavnými jednotkami na údržbu diaľnic – úsekmi diaľnic jednotlivých Stredísk správy a údržby diaľnic (SSÚD) alebo Stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR). Územný celok má svoj začiatok a koniec v priesečníku osí diaľnice a mimoúrovňovej cestnej komunikácie, ktorá križuje diaľnicu na začiatku a na konci územného celku.

Pri tvorbe analógových grafických výstupov Základnej mapy diaľnice sa určí klad mapových listov. To vychádza z kladu mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky, 1 : 1000. Mapové listy sa vytvárajú bez prekrytia, neúplné, obsahujú len grafické znázornenie daného územia diaľnice, a to aj vrátane územia SSÚD a SSÚR.

Spolu so Základnou mapou diaľnice je aj 3D vizualizácia tejto mapy a 2D prehliadací nástroj, ktorý umožňuje efektívne zobrazovanie kompletných výkresov DGN v systéme Základnej mapy diaľnice a digitálnej ortofotomapy.

Základnú mapu diaľnice vytvára digitálny elaborát v elektronickej verzii a analógový elaborát, spolu s grafickými mapovými prílohami.

Finálny elaborát obsahuje geodetické informácie novovytvorených bodov s trvalou stabilizáciou, geodetické informácie lokalizačných bodov, pomocných bodov priestorovej osi diaľnice, súpis správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí o priebehu a vyznačení sietí, súpis súradníc a výšok bodov bodového poľa, analógové grafické výstupy ZMD, detailný náčrt bodov bodového poľa, technickú správu o zbere údajov o bodovom poli.

3D modely a vizualizácie

 • výmera a výpočet kubatúr
 • vytvorenie základnej mapy závodu
 • vymeriavanie exteriéru a interiéru budovy
 • vymeranie a vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí v spolupráci s ich správcami
 • vytyčovacie práce v priebehu výstavby v zhode s objektovou skladbou
 • projekty reálneho vyhotovenia
 • vytvorenie dokumentácie reálneho vyhotovenia stavby – dokumenty ku kolaudácii stavieb
 • monitorovanie stavebných projektov, kde sa predpokladajú priestorové zmeny
 • zameranie reálnych stavov
 • budovanie a zameranie vytyčovacích sietí a lokálnych vytyčovacích sietí
 • kontrolná výmera pred začiatkom práce, vrátane porovnania s objektom.

K týmto daným prácam sú vždy v tlači dodané elaboráty, vrátane požadovaných digitálnych súborov overených autorizovaným geodetom.