Geometrický plán
expresne rýchlo!

Naše výhody

○ profesionálna spoločnosť

○ garancia kvality služieb a termínov

○ rýchla a efektívna komunikácia

○ promptné vybavovanie požiadaviek klienta

○ odborné poradenstvo a servis

○ asistenčné služby

○ individuálny prístup ku klientom

Zoznam geodetov
na celom Slovensku

Nemusíte strácať čas hľadaním geodeta, ktorý je vo vašom okolí. Máme geodetov na celom území Slovenska!

Sme akceptovaní
všetkými inštitúciami

Geometrický plán zabezpečený našou spoločnosťou je použiteľný pre všetky inštitúcie na Slovensku.

Vernostný program

Ak ste už našim zákazníkom máme pre Vás pripravený vernostný program na základe ktorého získate nižšie ceny a množstvo iných výhod.

Geometrický plán od 24 hodín

U nás získate geometrický plán expresne rýchlo a to už od 24 hodín

Kópie geometrických plánov

U nás si môžete zabezpečiť kópiu geometrického plánu pre opätovné použitie.

Autorizovaný geodet a kartograf

Táto činnosť sa charakterizuje ako podnikanie na základe určitých špecifických zásad.

Na základe týchto zásad koná JKM (Jednotné kontaktné miesta) ako sprostredkovateľ požiadavky o tvorbu oprávnenia na podnikanie danej inštitúcii, ktorá má právo rozhodnúť o poskytnutí oprávnenia na podnikanie. Príslušná inštitúcia po doručení požiadavky kontaktuje žiadateľa a deciduje o vydaní daného oprávnenia po dobu, ktorá je daná podľa špecifických zásad.

Predpoklady pre dosiahnutie oprávnenia na výkon činnosti kompetentného kartografa a geodeta

Združenie geodetov a kartografov (ďalej len „združenie“) zaeviduje do registra autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá

·         je schopná na kompletné právne úkony

·         je čestná (mravná), bez morálnej ujmy

·         spravila kvalifikačnú skúšku pred združením, predložila uznanie špecifickej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, predložila svoju schopnosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

·         dala prísľub

Schopnosť vykonávať právne úkony sa nadobúda dosiahnutím plnoletosti (resp. osemnásteho roku života, môže sa však nadobudnúť aj pred týmto vekom, a to uzavretím manželstva).

Fyzická osoba po dosiahnutí druhého stupňa vysokej školy v študijnom programe geodézia a kartografia, a taktiež po dosiahnutí odbornej praxe, ktorá trvala päť rokov v daných činnostiach, po preukázaní špecifickej kvalifikácie môže zložiť kvalifikačnú skúšku pred združením. 

Osobitnú špecifickú kvalifikáciu nadobudne fyzická osoba, ktorá

·         úspešne ukončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia.

·         úspešne ukončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania

·         po získaní vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe v daných geodetických a kartografických činnostiach

·         úspešne spraví kvalifikačnú skúšku pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Po tejto skúške úrad vydá osvedčenie o osobitnej špecifickej spôsobilosti do rúk fyzickej osoby.

Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa dostane fyzická osoba po tom, ako zloží sľub pred predsedom združenia. Sľub znie nasledovne: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa, a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“

Doplňujúce informácie, ktoré je potrebné vedieť k funkcii  geodeta a kartografa

Geodetické a kartografické činnosti, ktoré treba vykonať na kvalifikačnú skúšku:

vypracovanie geometrických plánov, zakladanie stanovených sietí, geodetické práce na pevninové úpravy, určovanie rozhraní pozemkov, zhotovenie a obnovenie geodetických bodov,  vytvorenie geometrického plánu, vymeriavanie, digitalizácia a vyobrazenie subjektov, ktoré sa vyberajú do elementárnych erárnych mapových diel s mierkou v rozmere cez 0,025 km2, vytvorenie geometrického plánu, vymeriavanie, digitalizácia a vyobrazenie subjektov, ktoré sú obsahom ideových mapových diel s mierkou v rozmere cez 0,025 km2, určovanie a dozorné meranie zachovania priestorovej pozície stavebných subjektov, vymeriavanie posuvov a porušenia tvarov stavebných subjektov a technologických mechanizmov, vymeriavanie a vyobrazenie objektov reálneho zhotovenia stavby a určovanie a kontrola geometrických plánov a parametrov industriálnych subjektov a zariadení, vyjmúc vymeranie a vyobrazenie objektov reálneho zhotovenia elementárnych výstavieb, drobných výstavieb a premien takýchto výstavieb a geodetické práce pri vystavaní a aktualizácii informačných štruktúr o území, ktoré sú vybudované a oživené pre potreby erárnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti pre personálnu špecifickú kvalifikáciu sú:

určovanie rozhraní pozemkov, vymeriavanie a digitalizácia a vyobrazenie predmetov, ktoré sú vyberané do elementárnych erárnych mapových prác s mierkou v rozmere cez 0,025 km2, zakladanie a aktualizácia geodetických bodov, geometrické plány a geodetické práce na pozemkové úpravy.

 

 

Ceny za vydanie licencie na úkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Cena za kvalifikačnú skúšku na nadobudnutie personálnej špecifickej kvalifikácie – 82,50 €

 

Túto cenu možno uhradiť viacerými spôsobmi, a to:

·         prevodom z účtu

·         v hotovosti do kasy náležitého orgánu

·         kolkovými známkami, ktoré budú v príslušnej hodnote na náležitom orgáne

·         poštovým poukazom na účet náležitého orgánu

 

Konania, ktoré sa uskutočňujú v závislosti od návrhu odoslaného elektronickou cestou, a ktoré sú podpísané elektronickým podpisom, majú poplatok zmiernený o 50 % z tarify poplatkov určených v cenníku (maximálne však do 70 €).

 

Poplatok je možné teda vyplatiť rôznymi hore uvedenými spôsobmi, žiadateľ si len vyberie, ktorá možnosť mu najviac vyhovuje. No treba poznamenať, že možnosti platby elektronicky, čiže cez bankový prevod, sa pokladajú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. Potvrdenie o zaplatení sa nemusí posielať ako príloha spolu s elektronickou žiadosťou o vydanie oprávnenia.

 

Výška dotácií pre združenie:

          členský príspevok……………………………………………………………………….166 €

          poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK…………….30,50 €

          oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………….40 €

          kvalifikačná skúška na združení……………………………………………………200 €

          prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na združení………………………..100 € (nepovinné)

 

Členský príspevok združenia vyplatí každý člen na celý rok. Avšak, ak toto členstvo trvá len polroka, je možnosť platiť členský príspevok v polovičnej výške.  Jednorazový poplatok sa platí za zaznačenie do registra autorizovaných osôb (splatný je v deň zápisu). Platba za kvalifikačnú skúšku býva splatná pred jej vykonaním.

 

 

Priebeh pre zisk oprávnenia na činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR možno elektronicky požiadať o vznik oprávnenia, alebo podať žiadosť priamo na danom orgáne, ktorým je združenie.  Požiadavku o zapísanie do registra geodetov a kartografov možno nájsť na webovej stránke združenia.

Pri zápise do registra geodetov a kartografov treba priniesť niekoľko dôležitých príloh a dokumentov, s ktorými sa zloží sľub pred predsedom združenia.

Prílohy, ktoré treba odovzdať:

·         výpis z registra trestov (občania SR majú tento výpis bez poplatkov, pretože im ho zabezpečí JKM)

·         certifikát o vykonaní kvalifikačnej skúšky, poprípade doklad o personálnej špecifickej spôsobilosti.

·         dokument o vzdelaní a praxi

 

Usmernenie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie:

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Úrad ako ústredný orgán má na starosti výkon erárnej správy v časti geodézie, katastra a kartografie. Musí zabezpečiť  produkciu a funkciu informačného systému geodézie, katastra a kartografie, a tiež poskytnúť potrebné informácie a dokumenty z tohto systému. Jeho úloha sa vzťahuje aj na preberanie, dokumentovanie, či archivovanie rôznych výsledkov, ktoré boli nadobudnuté na základe kartografických a geodetických prác.

 

Čl. II

Účel usmernenia

Podľa tohto usmernenia sa ustanovujú postupy pri odovzdávaní preukazu, ktorý slúži na oprávnenie vstupu a vjazdu na cudzí pozemok, resp. nehnuteľnosť (ďalej len „preukaz na vstup a vjazd“). Za tento preukaz je potrebné uhradiť určitú čiastku, ktorá je stanovená na základe tohto usmernenia. Ďalej stanovuje postup pri odovzdávaní preukazu geodeta a poplatky zaň a metódy riadenia Centrálneho registra geodetov.

 

Čl. III

Preukazy

Tento článok hovorí o dvoch preukazoch, z ktorých jeden slúži na vstup a vjazd na nehnuteľnosť a druhý je preukaz geodeta, ktorý má niekoľko dôležitých funkcií.

Preukaz na vstup a vjazd vydáva okresný úrad v danom kraji. Majiteľovi tohto preukazu umožňuje oprávnený vstup na nehnuteľnosť počas vykonávania a kontrole geodetických a kartografických prác.

Preukaz geodeta slúži na vykonávanie geodetických a kartografických aktivít. Vďaka nemu možno zaznačiť geodetické a kartografické činnosti na pôvodnej katastrálnej mape, žiadať o informácie z katastrálneho operátu, požiadať o čísla zápisu detailného vymeriavania premien, či o podklady erárnej dokumentácie, ktoré sa môžu vyžiadať v elektronickej alebo papierovej podobe, vytvárať potrebné geometrické plány. Dovoľuje vstup do určitých vyhradených priestorov okresného úradu, kam smú len povolené osoby vykonávajúce činnosť geodeta a kartografa. Tento preukaz geodeta je neprenosný, to znamená, že ho môže využívať len jedna osoba, na ktorú je preukaz vytvorený. Žiadna iná fyzická a právnická osoba nemá právo ho používať.

Počas plnenia služobných úloh sa za preukaz považuje aj služobný preukaz, ktorý patrí zamestnancovi úradu, zamestnancovi právnickej osoby zriadenej úradom, zamestnancovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý vykonáva službu na okresnom úrade na katastrálnom odbore a na odbore opravných prostriedkov.

Preukazy majú platnosť na  celom území Slovenskej republiky. Majú presne stanovené rozmery (9 cm x 6 cm) a platnosť sa končí, keď

a)      preukaz odcudzia, stratí sa alebo sa poškodí

b)      ubehli tri roky od vydania preukazu

c)      sa pozmenia osobné údaje vlastníka preukazu

d)     sa zmení číslo občianskeho preukazu vlastníka preukazu

e)      zomrie vlastník preukazu

 

Na základe niektorých hore uvedených situácií možno vydať nové preukazy, ktoré budú mať v prípade bodov a) a c) iné registračné číslo, resp. úplne nové číslo preukazu, v prípade bodov b) a d) registračné číslo zostáva nezmenené, opraví sa však v prípade bodu d) chybné číslo občianskeho preukazu.

 

Čl. IV

Žiadosť o vydanie preukazu

Žiadosť o vydanie preukazu musí obsahovať nasledovné informácie o budúcom vlastníkovi preukazu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, doručovaciu adresu, telefónne číslo, a tiež e-mailovú adresu.

Ďalej treba poskytnúť aj informácie o zamestnávateľovi, u ktorého vlastník preukazu pracuje – obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie. Na žiadosti nesmie chýbať podpis žiadateľa, ak je žiadateľom zamestnávateľ, treba pečiatku a podpis jeho štatutárneho orgánu, ním splnomocnenej osoby.

K žiadosti sa prikladá príloha, a to preukaz s ukončenou platnosťou a kópia dokladu, ktorý hovorí o spôsobilosti vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Pri vydávaní ďalšieho preukazu sa táto kópia už k žiadosti neprikladá.

 

Čl. V

Poplatky

Správny poplatok za vydanie preukazu na vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť  sa vyberá podľa sadzobníka poplatkov, ktorý je ako príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky.

Správne poplatky za nový preukaz geodeta sa vyberajú v niekoľkých prípadoch. Ak ide o nový preukaz geodeta, správny poplatok sa vyberá. Ak sa platnosť preukazu geodeta skončila tým, že preukaz bol odcudzený, zničený alebo poškodený, správny poplatok sa vyberá aj v tomto prípade. Ak sa ale platnosť preukazu skončila kvôli chybe v preukaze vďaka orgánom, ktoré preukaz vydali, správny poplatok sa nevyberá.

 

Čl. VI

Centrálny register geodetov

Register bol založený samostatným príkazom a slúži na evidovanie informácií o preukazoch, a tiež o vlastníkoch preukazov. Spravuje ho úrad, ktorý tento register uverejňuje na svojej webovej stránke a na intranete. Úrad však nezverejňuje dôverné a citlivé informácie, ako sú napríklad dátumy narodenia, či číslo občianskeho preukazu vlastníka preukazu. Zverejňovanie týchto informácií majú na starosti odbory informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia úradu a Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave.

Register sa vždy k poslednému dňu v mesiaci aktualizuje.

Pokiaľ sa v preukazoch o vstupe a vjazde na cudziu nehnuteľnosť  zmení údaj, tak katastrálny odbor okresného úradu posiela danému úradníkovi tieto zmeny raz mesačne  posledný deň v mesiaci.

Držiteľ preukazu má oprávnenie požiadať o údaje z katastrálneho operátu elektronickou poštou, čím získa údaje z daných databáz informačného systému.

 

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

Pri používaní slova „preukaz“ sa má na mysli preukaz geodeta, a tiež preukaz nárokujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti.

Čl. VIII

Prechodné ustanovenia

 

Preukaz slúžiaci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti, ktorý bol vydaný ešte pred pôsobnosťou tohto usmernenia, je považovaný za platný preukaz až do doby, pokiaľ sa nevyskytne jedna zo situácií, ktoré boli spomenuté v Čl. III.

Preukaz geodeta, ktorý bol vydaný pred pôsobnosťou tohto usmernenia, je považovaný za platný preukaz až do doby, pokiaľ sa nevyskytne jedna zo situácií, ktoré boli spomenuté v Čl. III.

 

Čl. IX

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_11/2015 zo dňa 06.05.2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.

 

Čl. X

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 20. mája 2016