Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?

Zavolajte nám na Infolinku expresnygeodet.sk +421 940 513 281 od 7:00 do 20:00 alebo nás kontaktujte cez formulár.

* pole je povinné

Kataster nehnuteľností

V rámci katastra sa vykonávajú geodetické práce, ku ktorým patrí vytyčovanie hraníc pozemkov, zamerania pozemkov, rozdelenie parciel, zameranie stavieb k úveru a ku kolaudácii alebo vyznačenie vecného bremena k pozemkom.

Do katastra sa zapisujú geometrické plány, ktoré slúžia na rôzne účely, napr.: geometrický plán na rozdelenie pozemkov, spojenie pozemkov, zameranie rozostavanej stavby, zameranie stavby, vyznačenie vecného bremena, na obnovu pôdnej parcely, na vyňatie z pôdneho pôdu.

Zápis geometrické plánu do katastra

Geometrický plán sa dá zapísať do katastra len po tom, ako je už autorizačne overený geodetom a správou katastra.

ROZDELENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

Geometrický plán na rozdelenie pozemkov: slúži na rozdelenie pôvodného pozemku na viac častí, ktoré sa stávajú pozemkami v novom stave. Ak nové pozemky zostávajú pôvodnému majiteľovi, stačí len, aby katastrálnemu odboru doručil žiadosť o zapísanie geometrické plánu. Pokiaľ sú majitelia pozemkov noví, tak sa geometrický plán zapíše do katastra vkladom, kedy treba úradu doručiť návrh na vklad.

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov: slúži na spojenie pozemkov v pôvodnom stave do jedného pozemku v novom stave.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv: slúži na určenie vlastníckych práv k pozemkom, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva. Diely pôvodných pozemkov, ktoré sú uvedené v registri E, sa prenesú do registra C.

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely: v tomto prípade ide o prepis a prevedenie pozemku z registra E do registra C pod novým číslom parcely. Ak nové parcely zostávajú pôvodnému majiteľovi, stačí len, aby katastrálnemu odboru doručil žiadosť o zapísanie geometrické plánu. Pokiaľ sú majitelia parciel noví, tak sa geometrický plán zapíše do katastra vkladom, kedy treba úradu doručiť návrh na vklad.

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu: slúži na oddelenie časti pozemku, kde sa potom ako pozemku v novom stave pridelí nové parcelné číslo. Je to len zmena v katastri, a keďže sú vlastnícke práva rovnaké, tak na zápis GP postačí len žiadosť o zápis GP.

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby: rozostavanú stavbu geodet zameria, a následne ju vyznačí s parcelným číslom a druhom pozemku v geometrickom pláne. Je to len zmena v katastri, a keďže sú vlastnícke práva rovnaké, tak na zápis GP postačí len žiadosť o zápis GP.

Geometrický plán na zameranie stavby: stavbu geodet zameria, a následne ju vyznačí s parcelným číslom a druhom pozemku v geometrickom pláne. Pokiaľ má stavba už parcelné číslo, tak len vyznačí zmenu obvodu (platí to najmä pre prístavbu k existujúcej stavbe). Je to len zmena v katastri, a keďže sú vlastnícke práva rovnaké, tak na zápis GP postačí len žiadosť o zápis GP.

Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena: pokiaľ je vecné bremeno predmetom zmluvy, tak sa GP zapíše do katastra ako príloha a katastrálnemu odboru sa doručí so zmluvou aj návrh na vklad. Ak je ale vecné bremeno zriadené štátnym orgánom, tak sa GP zapíše do katastra záznamom bez návrhu.

Katastrálne konanie

Je to priebeh, ktorý má na starosti okresný úrad (katastrálny odbor) postupujúci podľa daného zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Najčastejším katastrálnym konaním je zápis práv k nehnuteľnostiam. Tieto práva sa potom zapisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných údajov katastra.

Vklad práv k nehnuteľnostiam

Práva k nehnuteľnostiam sa zapisujú vkladom do katastra, tento vklad má na starosti ich vznik, zmenu a zánik.

Konanie sa začína doručením Návrhu na vklad od účastníka konania. Tento návrh sa doručuje v písomnej forme a obsahuje: meno, priezvisko, adresu účastníka konania, označenie správy katastra, ktorej je adresovaný daný návrh a označenie právneho úkonu, ktorý je podkladom pre vznik, zánik alebo zmenu práva k nehnuteľnosti.

Je možnosť podať ešte pred oficiálnym návrhom na vklad oznámenie, ktoré hovorí o zmýšľanom návrhu na vklad. Môže sa podať elektronicky. Ak do 90 dní účastník nepodá návrh na vklad, jeho oznámenie správa katastra vymaže.

Prílohy k návrhu na vklad: zmluva, verejná listina obsahujúca právo k nehnuteľnosti, identifikácia parciel, geometrický plán, dohoda o splnomocnení.

Katastrálny odbor skontroluje, či je všetko s návrhom v poriadku, či obsahuje všetko dôležité zmluvy. Rozhodnutie o povolení vkladu získava právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti danému rozhodnutia sa nedá v žiadnom prípade odvolať, katastrálny odbor pošle rozhodnutie účastníkovi do 15 dní odo dňa rozhodnutia.

Katastrálny odbor má 30 dní na vynesenie rozhodnutia o návrhu. Účastník musí zaplatiť správny poplatok, čo sú kolky v hodnote 66€ (správny poplatok možno zaplatiť aj prevodom na účet).

Záznam práv k nehnuteľnostiam

Do katastra nehnuteľností sa zapisujú záznamom tie práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli rozhodnutím štátneho orgánu, na verejnej dražbe, vydražením. Tento záznam plní evidenčné funkcie, ktoré sú bez vplyvu na vznik, zánik alebo zmenu práva. Na uskutočnenie záznamu sú schopné návrhy spolu s verejnými listinami:

 • osvedčenie notára
 • návrh s prílohou právoplatného rozsudku o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového vlastníctva manželov
 • návrh, pokiaľ ide o práva k cudzím veciam
 • návrh s prílohou – doklad o vzniku, zániku alebo zmene práva prináležiacemu osobe
 • rozsudok súdu, ak zanikne vecné bremeno z dôvodu veľkého nepomeru medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného
 • rozhodnutie o určení, zmene alebo zániku súpisného čísla stavby.

POJMY SÚVISIACE S KATASTROM NEHNUTEĽNOSTÍ

Kataster je definícia pre štátnu inštitúciu, ktorá má na starosti aktualizáciu a spravovanie listov vlastníctva a katastrálne mapy. Kontroluje informácie, chyby v písaní a počítaní pri podkladoch, ktoré sa používajú na aktualizáciu katastra zmluvy.

V katastri môžeme nájsť zapísané nasledovné údaje: pozemky, územia, stavby, nebytové priestory, vlastnícke práva, nájomné práva k pozemkom, zdroje pitnej vody, kultúrne pamiatky. Osobitnou skupinou sú poľnohospodárske a lesné pozemky, ktoré neexistujú a sú zlúčené.

Nájdeme tu aj geometrické a polohové určenie nehnuteľnosti, parcelné číslo, druhy pozemkov, súpisné a orientačné čísla, chránené druhy nehnuteľností, informácie na ochranu životného prostredia, informácie o právnych vzťahoch, sídelné a nesídelné názvy.

Operát katastra je tvorený dokumentmi potrebných na spravovanie katastra, geometrickými plánmi, súpisov súradníc o parcelách, súpis vlastníkov, zbierka listín, pozemkovej knihy.

Katastrálna mapa slúži ako podklad na evidovanie nehnuteľnosti v katastri. Tvorí sa v digitálnej forme, pričom na niektorých katastrálnych územiach je možnosť si ju vytlačiť priamo z katastrálneho portálu.

Mapa určeného operátu slúži na zobrazenie hranice pôvodných pozemkov.

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, listiny potvrdzujúce práva k nehnuteľnostiam. Tvorí sa na základe geodetických prác, pričom na jeho tvorbu sú presne stanovené smernice. Jeho následné úradné overenie vykonáva katastrálny odbor okresného úradu.

Zbierka listín je dokumentácia tvorená zmluvami, dohodami, rozhodnutiami štátnych orgánov, notárskymi overeniami.

Pozemková kniha spolu so železničnou knihou slúžia ako zdroj informácií o vlastníckych právach a právach k nehnuteľnostiam.

List vlastníctva v sebe zahŕňa číslo listu vlastníctva, okres, obec, katastrálne územie a všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, ich výmery, druhy pozemkov.

Katastrálny odbor okresného úradu poskytuje údaje z katastra, výpisy geodetických informácií, pozemkovej knihy a identifikáciu parciel.

Zápis stavby je vykonávaný pri novej stavbe, kedy sa zapíše ako vlastník osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla.

Lomový bod je bod, v ktorom mení hranica parcely alebo stavby svoj smer.

Vytyčovanie hranice pozemku je geodetický úkon, kedy sa v teréne vyznačí pozícia lomových bodov.

Druhy pozemkov: orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalý trávnatý porast, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy, ostatné plochy.

Geodetické práce sú druhy meračských prác, zaznamenávanie a spracovanie výsledkov merania.

Geometrické určenie nehnuteľností je vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti ich hranicami v katastrálnej mape.

Parcelné číslo je číslo, ktorým sa označuje pozemok zobrazený na katastrálnej mape.

Parcela je geometrické určenie a vyobrazenie pozemku v katastrálnej mape alebo v geometrickom pláne.

Pozemok je časť zemského povrchu, ktorá je oddelená od susedných častí hranicou – územnej  jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia, držby, druhu pozemku a hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti.

Pozemková kniha je verejná kniha s evidovanými nehnuteľnosťami, ktorá je momentálne archívnym dokumentom.

Register obnovenej evidencie pozemkovej (ROEP) je zápis pozemkov a vlastníckych práv na list vlastníctva v katastri.

Pozemkové úpravy sa využívajú pre lepšie usporiadanie pozemkov a vlastníctva v obvode pozemkových úprav.  Ich výsledkom sú teda nové rozdelenia pozemkov.

Vecné bremeno je obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti tak, že musí niečo vytrpieť, konať alebo sa niečoho zdržať.

Vklad je činnosť správy katastra, vďaka nemu vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti.

Zápis práv k nehnuteľnosti do katastra sa vykonávajú vkladom práv k nehnuteľnosti. Pod týmto zápisom sa teda rozumie vklad, záznam alebo poznámka.

Záznam je činnosť správy katastra, ktorá plní evidenčné funkcie.

Rozostavaná stavba je taká stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a nebolo jej pridelené súpisné číslo.

Autorizovaný geodet je subjekt, ktorý garantuje správnosť a presnosť geodetických a kartografických prác. Musí mať odborné vzdelanie v danom odbore.

List vlastníctva je doklad, ktorý v sebe zahŕňa všetky informácie o danej parcele. Na jednom liste možno zapísať viaceré nehnuteľnosti, pokiaľ majú tých istých vlastníkov.

Parcela registra C je taká parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a vyobrazené na katastrálnej mape.

Parcela registra E je taká parcela, ktorá je zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné. Sú to napríklad malé role, kde hospodária roľnícke družstvá.

Súpisné číslo stavby je pridelené stavbe na základe kolaudačného rozhodnutia a musí byť pripevnené na stavbe. Súpisné číslo v každej obci je jedinečné.

Grafická identifikácia  je zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe alebo v registri E, do registra C. Mapa z registra C je používaná pri každom právnom úkone.

Polohopis – výškopis je zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu. Slúžia najmä ako podklad pre projektanta.

Adresný bod alebo register adries, je informačný systém verejnej správy, do ktorého sa zapisujú údaje obce a mesta. Obsahuje všetky adresy fyzických budov na SR.

Susedná stavba sa považuje za takú stavbu, ktorá priamo susedí s inou stavbou, ale aj za takú stavbu, ktorá síce nemá spoločné hranice s pozemkom, ale môže byť dotknutá navrhovanou stavbou.

Nebytový priestor je miestnosť (alebo súbor miestností), ktorá je určená na iné zámery, ako na bývanie.

Stavebný pozemok je časť územia, ktorá je určená plánom obce alebo plánom zóny na zastavanie.

Líniové stavby sú nasledovné stavby:

 • ropovody, plynovody, produktovody, teplovody
 • stavby dráh
 • diaľnice, cesty
 • podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny
 • vodovodné a kanalizačné rady
 • letiská, prístavy.

Kolaudačné rozhodnutie vykoná stavebný úrad. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na daný účel. Úrad môže určiť požiadavky pri kolaudácii, napríklad odstránenie niektorých nedostatkov stavby. Tieto nedostatky ale nesmú byť život ohrozujúce, inak by rozhodnutia úrad nevydal.

Drobná stavba má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, môžu to byť teda garáže, kôlne, letné kuchyne, pivnice, žumpy a pod.

Jednoduchá stavba je stavba

 • bytová budova s jedným nadzemným podlažím
 • stavba na individuálnu rekreáciu
 • prízemná stavba a stavby zariadenia staveniska
 • oporný múr.

Inžinierska stavba

 • diaľnice, cesty, chodníky, nábrežia
 • železničné, lanové a iné dráhy
 • vzletové dráhy, pristávacie dráhy
 • mosty, nadjazdy, tunely
 • prístavy, plavebné kanály, priehrady
 • diaľkové ropovody a plynovody
 • diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, elektronické komunikačné siete a vedenia
 • banské stavby
 • nekryté športové ihriská, motorové a automobilové dráhy
 • ostatné inžinierske stavby.

Vyvlastnenie je správne konanie s cieľom dosiahnuť určité obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám. Taktiež to môže byť obmedzenie alebo zrušenie práva vecného bremena k pozemkom a stavbám.

Poľnohospodársky pôdny fond je tvorený poľnohospodárskymi pozemkami, ktoré sú rozdelené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady.

Lesný pôdny fond je tvoriaci pozemkami, ktoré plnia funkciu lesov.

Intravilán je zastavané územie obce a môže tvoriť jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území. Zastavané územie je súbor stavebných pozemkov, poľnohospodárskych pozemkov, pozemkov ostatných plôch.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, čiže je to územie mimo obec, mimo jej zastavanej časti – intravilánu. Sú to napríklad samoty, osady, chalupy, mlyny a stodoly.

 

 

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY ÚSEKU KATASTRA

Hlavným orgánom na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Miestnymi orgánmi sú okresné úrady. Úrad má na starosti tvorenie koncepcií a smery rozvoja katastra, kontroluje spôsobilosť zamestnancov okresných úradov a uskutočňuje katastrálnu inšpekciu.

Katastrálnu inšpekciu vykonávajú katastrálni inšpektori, ktorí dohliadajú nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra. Tejto inšpekcii podliehajú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti. Inšpektori súhlasia s danými projektami úloh vecného plánu, subjektom ukladajú odstránenie nedostatkov zistených počas kontroly a kontroluje úroveň spravovania.

Okresný úrad a jeho pôsobnosť

Okresný úrad deciduje v katastrálnom konaní, registruje práva k nehnuteľnostiam, spravuje kataster, pozemkové knihy a železničnú knihu, vydáva verejné listiny, dozerá nad geodetickými a kartografickými činnosťami a spracúvajú údaje.

SPOLUPRÁCE PRI SPRAVOVANÍ KATASTRA

Spolupráca s vlastníkmi

Vlastníci sú povinní dávať pozor na všetky údaje katastra, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti. Pri zmene niektorej z informácií musia vlastníci oznámiť zmenu do 30 dní úradu. Vlastníci sa tiež musia zúčastňovať na katastrálnom konaní a musia označiť natrvalo lomové body hranice pozemku.

Spolupráca s obcami

Povinnosťou obcí je posielať úradom rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o ich právach do 30 dní odo dňa vydania a listín tykajúcich sa nehnuteľností, oznamovanie zmeny údajov katastra okresným úradom a staranie sa o lomové body územných hraníc obci. Tiež majú na starosti vyhlásenie na svojich územiach o začatí katastrálneho konania a zabezpečiť, aby sa vlastníci na týchto konaniach zúčastnili.

SPÔSOB ZÁPISU PRÁV K NEHNUTEĽNOSTI

Práva sa zapisujú do listu vlastníctva a do popisných informácií katastra. Zapisujú sa podľa poradia, v akom prišli zmluvy na kataster. Vyhotovená zmluva je spôsobilá v štátnom jazyku, v českom jazyku alebo v osvedčenom preklade bez chýb v písaní a počítaní. Vlastníci musia byť na zmluve alebo na inej verejnej listine podpísaní, pokiaľ sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť osvedčený. Pokiaľ sa na zmluve objaví chyba v počítaní alebo písaní, spraví sa dodatok, na ktorom bude chyba opravená a bude na nej dátum vykonania opravy, podpisy účastníkov, podpis zamestnanca a pečiatka.

ZMENA HRANICE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA

Je to zmena, ktorá nie je totožná s hranicou obce, a to

 • spojenie dvoch alebo viacerých území, ktoré sú v rámci jednej obce
 • oddelenie katastrálneho územia na dve a viac území, ktoré sú v rámci jednej obce
 • oddelenie jednej časti územia a pridelenie k druhej, ktoré je v rámci tej istej obce

O zmene hranice územia, ktorá je časťou hranice obce, rozhodne okresný úrad. Ten vyhlási začatie katastrálneho konania o zmene hranice územia a zašle rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia obci, vyššiemu územnému celku, okresnému súdu, orgánu štatistiky a úradu.

OPRAVA CHÝB V KATASTRÁLNOM OPERÁTE

Okresný úrad môže chyby v operáte spraviť aj bez návrhu. Opraví údaje katastra, ktoré sa nezhodujú s verejnou listinou alebo opraví zle zakreslené hranice pozemkov. Vlastníci pri oprave chýb musia poskytnúť úradu pravdivé informácie o pozemkoch, pokiaľ je to nevyhnutné, musia sa zúčastniť aj na katastrálnom konaní. Okresný úrad je pri požiadavke o odstránení chyby v katastre povinný do 30 dní vykonať opravu.

KONANIE O NÁMIETKACH

Pri tvorbe nového súboru geodetických informácií a popisných informácií novým mapovaním, musí okresný úrad uverejniť obnovený katastrálny operát. Vlastník môže do 30 dní od uverejnenia obnoveného operátu podať námietky proti operátu. O nich potom rozhodne okresný úrad do 60 dní.

Úrad 90 dní pred vyhlásením platnosti obnoveného operátu nerobí žiadne zápisy vlastníckych a iných práv k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Tým, že sa vyhlási nový operát, sa stáva starý operát neplatným.

REVÍZIA ÚDAJOV KATASTRA

Podľa potreby okresný úrad reviduje zhody informácií z katastra a reálnym stavom veci. Vykonáva sa v spolupráci štátnych orgánov, obcí a vlastníkov pozemkov. Pokiaľ sa vlastník nezúčastní na revízii, nie je to prekážka o jej vykonanie, pretože informácie o nehnuteľnosti môže poskytnúť iná oprávnená osoba, zástupca obce alebo vlastníci susedných nehnuteľností.

PRIEBEH HRANÍC

Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov (prípadne ich zástupcov). Pokiaľ sa vlastník nezúčastní na tomto konaní, nie je to prekážka o jej vykonanie, pretože informácie o nehnuteľnosti môže poskytnúť iná oprávnená osoba, zástupca obce alebo vlastníci susedných nehnuteľností. Okrem priebehu hraníc sa zisťujú tiež ostatné údaje katastra dôležité pre evidenciu nehnuteľnosti.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV KATASTRA

Okresný úrad má možnosť vytvoriť kópiu, výpis geodetických informácií alebo popisných informácií na požiadanie. Tieto kópie a výpisy sú verejné listiny.

Katastrálny operát možno pozrieť aj na internete, na katastrálnom portáli. Tieto údaje sú verejne prístupné s informatívnym charakterom.

POPLATKY, TROVY A SANKCIE

Správne poplatky okresný úrad vyberá za návrh na začatie katastrálneho konania, za tvorbu overeného výpisu a kópie z operátu, za tvorbu identifikácie parcely, za tvorbu kópie a odpisu z operátu.

Pokiaľ sa vlastník bez udania dôvodu nezúčastní na katastrálnom konaní, aj keď bol na povinnú účasť upozornený, sťažia tak konanie a vlastník je povinný nahradiť trovy konania, ktoré spôsobil.

Priestupky proti poriadku sú nasledovné:

 • neohlásenie zmeny údajov katastra, ktoré sa nehnuteľnosti týkajú
 • nepredloženie podkladov na zápis nehnuteľnosti
 • neoznačenie, na výzvu okresného úradu, lomové body hranice pozemku
 • nezúčastnenie sa na katastrálnom konaní
 • poškodenie, premiestnenie, odstránenie meračskej značky
 • neoprávnené zmeny údajov katastra.

Poriadok môžu porušiť aj právnické osoby, a to nasledovne:

 • ak neohlási zmeny údajov katastra, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti
 • ak nepredloží v danej lehote dokumenty na zápis údajov o nehnuteľnosti
 • ak neoznačí lomové body hranice pozemku
 • ak sa nezúčastní na katastrálnom konaní, bez udania dôvodu
 • ak ohlási nesprávne informácie o nehnuteľnosti
 • ak neodošle vypracované verejné listiny o nehnuteľnosti
 • ak neoprávnene zmení údaje katastra

Pokutu možno dať do jedného roka od daného dňa, kedy sa priestupok vykonal a najneskôr do troch rokov vykonania priestupku.