Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?

Zavolajte nám na Infolinku expresnygeodet.sk +421 940 513 281 od 7:00 do 20:00 alebo nás kontaktujte cez formulár.

* pole je povinné

IDEM STAVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ

Polohopis a výškopis

Pomocou tejto služby zameriame Váš pozemok, aby ste spolu s projektantom/architektom vedeli čo najúčelnejšie navrhnúť budúcu polohou Vášho domu. Správna poloha Vám ušetrí financie pri výkopových prácach, ochráni Vaše súkromie vzhľadom k polohe susedných domov a zabezpečí dostatok denného svetla v dome.

Geometrický plán a vecné bremeno

Ak nemáte prístup priamo na Váš pozemok a nemáte inžinierske siete priamo na pozemku, potrebujte si na to zriadiť vecné bremeno. Spracujeme tak geometrický plán, ktorý graficky zobrazí prístup na pozemok cez iný pozemok, alebo prístup inžinierskych sietí (voda, elektrina…) na Váš pozemok. Získate tak možnosť svoj pozemok využiť.

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Používa sa vtedy, keď potrebujete pozemok vyňať z dôvodu stavebného povolenia. Vyňatie znamená zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom môžeme stavať. Geometrický plán na vyňatie nám graficky zobrazí nový pozemok, ktorý sa má vyňať, a na ktorom budete stavať. Následne požiadate “pozemkový úrad” (okresný úrad, odbor pozemkový a lesný) o stanovisko/rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok.

Stavebné/kolaudačné rozhodnutie

Pred výstavbou je potrebné prejsť administratívnym procesom na príslušnom stavebnom úrade pre vybavenie stavebného povolenia. Podobný proces sa deje po ukončení výstavby kde nasleduje kolaudácia a zápis stavby do katastra. Vybavenie a poradenie v tomto procese Vám vieme zabezpečiť my.

Vytýčenie stavby

Pomocou služby „Vytýčenie stavby“ sme schopní do terénu umiestniť polohu Vašej novej nepostavenej stavby. Inak povedané, spravíme v teréne osadenie domu na pozemok. V teréne pomocou kolíkov vyznačíme, kde sa má majú nachádzať základy novej stavby. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací náčrt) následne potrebujete odovzdať pri kolaudačnom konaní.

STAVIAM NEHNUTEĽNOSŤ

Geometrický plán a rozostavaná stavba

Ak potrebujete zamerať rozostavanú stavbu (nedokončenú stavbu) týmto typom geometrického plánu je možné riešiť zápis rozostavanej stavby do katastra. Rozostavaná stavba je stavba, ktorá má už zrejmé prvé nadzemné podlažie (aspoň prvý meter muriva). Vy si tak môžete zobrať hypotekárny úver od banky na dostavanie Vašej stavby. Na zápis rozostavanej stavby budete potrebovať aj znalecký posudok a právoplatné stavebné povolenie.

Znalecký posudok

Pri nehnuteľnostiach poznáme ocenenie nehnuteľnosti pre banku alebo súd. Znalecký posudok na rozostavanú stavbu/byt, kde môžeme určovať cenu nehnuteľnosti, alebo spôsob, ako sa podiely na stavbách zapíšu na list vlastníctva.

 

POSTAVIL SOM NEHNUTEĽNOSŤ

Geometrický plán na kolaudáciu

Ak potrebujete zamerať postavenú stavbu (dokončenú stavbu), tento geometrický plán rieši zakreslenie Vašej novej stavby, alebo staršej pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Pomocou geometrického plánu sa zapíše (zaeviduje) táto stavba na Váš list vlastníctva. Ak staviate nový rodinný dom, potešia Vás tak nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii. (Pri výstavbe sa zvyčajne platia 10-násobne vyššie dane, aby Vás to motivovalo k dokončeniu stavby.)

 

KUPUJEM NEHNUTEĽNOSŤ

Vytýčenie hranice pozemku

Pomocou služby „Vytýčenie hraníc pozemku“ sme schopní do terénu vyznačiť polohu Vašej hranice na podklade súradníc katastrálnej mapy. Úlohou služby je to, že sa nepomýlite a Váš budúci plot bude stáť presne tam, kde má. Vyhnete sa tak zbytočným susedským sporom. Táto služba je rovnako výhodná aj vtedy, ak kupujete pozemok a chcete si preveriť hranice pozemku.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Tento typ geometrického plánu používame vtedy, ak potrebuje rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku alebo si usporiadať podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade je možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete, alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva. Dostupná je možnosť úpravy hranice pozemkov a jednotlivé časti parciel si potom len zameníte.

Geometrický plán na kolaudáciu

Ak potrebujete zamerať postavenú stavbu (dokončenú stavbu), tento geometrický plán rieši zakreslenie Vašej novej stavby, alebo staršej pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Pomocou geometrického plánu sa zapíše (zaeviduje) táto stavba na Váš list vlastníctva. Ak staviate nový rodinný dom, potešia Vás tak nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii. (Pri výstavbe sa zvyčajne platia 10-násobne vyššie dane, aby Vás to motivovalo k dokončeniu stavby.)

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Týmto geometrickým plánom obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Získavame tak presnú výmery parcely registra E a presnú polohu tejto parcely. Tento typ geometrického plánu využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy, ktorú nám dal do elektronickej podoby ROEP (register obnovenej evidencie pôdy).

USPORIADAVAM NEHNUTEĽNOSŤ

Identifikácia v starých mapách

Oficiálne označovaná ako písomná a grafická identifikácia, alebo s dovetkom spätná. Identifikáciu v starých mapách využijete vtedy, ak neviete, kde sa nachádzajú pozemky E-KN, ktoré ste napr. zdedili po rodičoch, alebo ak potrebujete získať od pozemkového úradu potvrdenie či pre pozemky prebiehajú/neprebiehajú reštitúcie. Nájdeme polohu starého pozemku (parcely E) a zobrazíme ho do aktuálnej katastrálnej mapy, teda stotožníme starý pozemok (parcely E) s novým (parcela C). Výhodou tejto služby je to, že získavate predstavu o tom, kde sa pozemky E nachádzajú.

Vysporiadanie pozemkov

Po analýze pozemkov identifikujeme problematického vlastníka. Napríklad, ak riešime vysporiadanie pozemku pod stavbou, oslovíme správneho vlastníka a uzatvárame dohodu. Riešením vysporiadania je tak vždy dohoda, zmluva, alebo oprava, ktorá po zápise do katastra napraví všetky problémy s pozemkami/vlastníctvom.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Týmto geometrickým plánom obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Získavame tak presnú výmery parcely registra E a presnú polohu tejto parcely. Tento typ geometrického plánu využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy, ktorú nám dal do elektronickej podoby ROEP (register obnovenej evidencie pôdy).

 

Geometrický plán

162/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

 

 • 67

Geometrický plán

(1) Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19) Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.

(2) Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.

(3) Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu, 20) alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

(4) Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov podľa osobitného predpisu.

(5) Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj správou katastra.

 

461/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Vyhotovovanie geometrického plánu

 • 45

(1)Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú

 1. a) údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra,
 2. b) údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané

do listu vlastníctva,

 1. c) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, 10)
 2. d) údaje o bodoch geodetických základov.

(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Ak sa v katastrálnom operáte po úradnom overení geometrického plánu zmenia údaje tvoriace doterajší stav geometrického plánu, ale nie je potrebné upraviť údaje o parcelách, ktoré sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis.

 • 46

(1) Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná oprávnená osoba označí trvalo alebo dočasne lomové body hraníc, ktoré sú predmetom zmeny, ak tieto nie sú už označené.

(2) Ak lomové body novourčovanej alebo zmenenej hranice pozemku nie sú trvalo označené, označí ich vlastník alebo iná oprávnená osoba v lehote do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu alebo oznámenia o vykonaní zápisu práva do katastra záznamom.

S 74.20.73.43.00

S M E R N I C E

NA VYHOTOVOVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

PRVÁ ČASŤ

GEOMETRICKÉ PLÁNY

 • 2

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

 • 3

Použitie geometrických plánov

(1) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na. zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností (ďalej len „KN“) aj ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií.

(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN, okrem prípadu uvedeného v § 6 ods. 7.

(3) Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autorizačne overený 3) fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN (ďalej len „katastrálnym odborom okresného úradu“).

 • 4

Vyhotovovanie geometrických plánov

 • Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na.:
 1. a) rozdelenie nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. l, 2 a 3),
 2. b) úpravu hranice nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 4),
 3. c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam {vzory sú v prílohách č. 5,6 a 7),
 4. d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná (vzory sú v prílohách č. 8, 9, 10, 11 a 23),
 5. e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena; vzory sú v prílohách č. 12, 13 a 14),
 6. f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. 15, 16 a 17),
 7. g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis7) ),
 8. h) zlúčenie nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 18),
 9. i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (vzory sú v prílohách č.19,20 a 21 ),
 10. j) pozemkové úpravy (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis),
 11. k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN (ďalej len v „registri C KN“) a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel (vzor je v prílohe č. 22),

 

(1) zmenu hranice zastavaného územia obce.

(2) Geometrické plány vyhotovujú:

 1. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kar-tografické činnosti , podľa ods. 1 písm. a) až 1),
 2. b) katastrálne odbory okresných úradov podľa ods. 1. písm. g).

(3) Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách (vzory sú v prílohe č. 26).

(4) Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na. kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.

(5) Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami.

(6) Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov.

 • 16

Úradné overenie geometrického plánu

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu odboru okresného úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach (podľa požiadaviek objednávateľa geometrického plánu možno predložiť aj väčší počet vyhotovení), pričom jeden prvopis ostáva, na, katastrálnom odbore okresného úradu.

(2) Všetky vyhotovenia geometrického plánu predložené na úradné overenie musia byť autorizačne overené.

(3) Vyhotoviteľ geometrického plánu predkladá na úradné overenie spolu s geometrickým plánom:

 1. a) záznam podrobného merania zmien (s výnimkou uvedenou v § 7 ods. 4),
 2. b) výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP24), (ak tieto boli zriaďované),
 3. c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,
 4. d) výpočet výmer parciel a ich dielov,
 5. e) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch 25), ktoré boli potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené, resp. zničené.

(4) V katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor okresného úradu, sa okrem podkladov uvedených v ods. 1 a 3 predkladá na dohovorenom pamäťovom nosiči aj geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte podľa § 13.

(5) Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia, súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, ceruzkový zákres novonavrhovaného stavu do katastrálnej mapy, prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť, alebo vykoná kontrolné merania. Ak sa vyhotovuje geometrický plán v S-JTSK, katastrálny odbor okresného úradu vykoná. v primeranom rozsahu kontrolu meraných omerných mier novým prepočtom zo súradníc podrobných bodov, kontrolu výpočtu súradníc nových lomových bodov ležiacich na priamke medzi pôvodnými bodmi, prípadne vykoná ďalšie kontrolné činnosti. Ak sa predkladá geometrický plán aj na pamäťovom nosiči, jeho kontrola sa vykoná v podmienkach používaného interaktívneho grafického systému.

(6) Ak katastrálny odbor okresného úradu zistí nesúlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN, nesúlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, alebo iné nedostatky, vráti geometrický plán s dokumentáciou uvedenou v ods. 3 a 4 a s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného overenia. Dátum vrátenia sa vyznačí do registra overených geometrických plánov (register G1).

(7) Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi, zamestnanec katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, geometrický plán v príslušnej časti popisového poľa plánu v mene katastrálneho odboru

(8) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje menej ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených menej ako dvadsaťpäť dielov, . príp. ak ide o plán na líniové stavby kratšie ako 1,5 km a ak je v súlade s príslušnými predpismi, katastrálny odbor okresného úradu geometrický plán úradne overí v termíne do 7 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(9) Geometrický plán na. stavbu diaľnice a geometrický plán na pozemkové úpravy katastrálny odbor okresného úradu overí v termíne do 15 pracovných dní odo dňa. podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(10) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje viac ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených viac ako dvadsaťpäť dielov, príp. ak ide o geometrický plán na líniové stavby dlhšie ako je uvedené v ods. 8, katastrálny odbor okresného úradu ho overí v termíne do 30 pracovných dní odo dňa podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(11) Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, resp. po doplnení geometrického plánu a po jeho opätovnom predložení na úradné overenie a ak nie sú zistené ďalšie nedostatky, katastrálny odbor okresného úradu úradne overí geometrický plán v skrátenej lehote.

(12) Úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom okresného úradu je správny úkon, ktorý sa spoplatňuje.

300/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 14. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Úradné overenie

 • 44

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra.

(2) Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav podľa § 21 písm. d) až h) sa predkladajú na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledných elaborátov a operátov zostáva v dokumentácii správy katastra.

(3) Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických bodov sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu zostáva v dokumentácii správy katastra.

(4) Výsledný operát merania a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu zostáva v dokumentácii správy katastra.

 • 45

(1) Správa katastra pred úradným overením výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b), d) a e) zákona preskúma súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra nehnuteľností a informačného systému geodetických základov ku dňu overenia. Správa katastra preskúma súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami, súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami.

(2) Správa katastra pred úradným overením geometrického plánu preskúma:

 1. a) či predložený operát geometrického plánu obsahuje súčasti podľa osobitného predpisu,
 2. b) vzájomný súlad údajov jednotlivých súčastí operátu geometrického plánu,
 3. c) súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra,
 4. d) súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami,
 5. e) súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami,
 6. f) súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami,
 7. g) či podklady na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch sú použiteľné na aktualizáciu údajov,
 8. h) či meranie bolo pripojené na aktívne geodetické základy alebo spôsobom podľa osobitného predpisu.

(3) Kontrolu podkladov na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch vykoná správa katastra automatizovaným spôsobom.

(4) Pri zistení nesúladov správa katastra vyhotoví protokol o kontrole.

 • 46

(1) Úradné overenie vykoná osoba poverená katastrálnym úradom doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona o geodézii a kartografii“, doplnenou menom, priezviskom, podpisom osoby oprávnenej na úradné overovanie, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky správy katastra so štátnym znakom.

(2) Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 a výsledky podľa §44 ods. 3 a 4, ktoré podliehajú úradnému overeniu, overí správa katastra do štrnástich pracovných dní odo dňa predloženia.

(3) Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav overí správa katastra do dvadsiatich pracovných dní odo dňa predloženia. Predmetom úradného overenia je výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav, výsledný operát registra pôvodného stavu, výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, mapa projektu pozemkových úprav a záznamy merania.

(4) Ak výsledný operát vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 44 nie je spôsobilý na úradné overenie, správa katastra ho bez úradného overenia vráti navrhovateľovi spolu s protokolom o zistených nedostatkoch v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3.

 

 

 

 

6.1  Podklady na vyhotovenie geometrických plánov

Základným podkladom, ktorých využitie závisí od účelu a rozsahu meračských prác na vyhotovenie geometrických plánov, sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra.

Ďalšími podkladmi sú najmä:

 1. katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra alebo iné grafické zobrazenie nehnuteľností

spolu s príslušnými ďalšími údajmi (z pozemkovej knihy, železničnej knihy, verejných listín             a iných listín),

 1. predchádzajúce geometrické plány, meračské náčrty z pôvodného merania alebo merania na

údržbu máp KN, záznamy podrobného merania zmien,

 1. údaje o bodoch základného a podrobného polohového bodového poľa (zoznamy súradníc, geodetické údaje, prehľady sietí bodových polí).

Ak existuje viac využiteľných podkladov, prednostne sa na vyhotovenie GP použijú podklady s vyššou kvalitou geodetických údajov.

Správa katastra poskytne zhotoviteľovi GP podklady potrebné na jeho vyhotovenie týmto spôsobom:

 1. umožní mu nazrieť do operátu KN, robiť si poznámky, kópie a vykonať kartometrické meranie,
 2. poskytne katastrálnu mapu na vykonanie zobrazenia zmeny a výpočet výmer zmenených

parciel,

 1. vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s

vyhotovovaným geometrickým plánom.

Vyhotoviteľ GP si od SK vyžiada pridelenie:

 1. čísla záznamu podrobného merania zmien,
 2. parcelných čísiel na novovytvárané parcely,
 3. čísel pevných bodov podrobného polohového bodového poľa, ak ich bude zakladať s cieľom zamerania zmeny.

 

6.2  Meračské práce v teréne

 

Meračské práce v teréne, ako súčasť vyhotovenia GP, sú geodetické činnosti potrebné na zameranie zmeny, ktorá je jeho predmetom. Postup merania, použiteľné metódy, presnosť merania a zaznamenanie jeho výsledkov, ako aj a obsah výsledného operátu merania, ustanovujú smernice [15] (kap.5).

Hranice nových pozemkov, ak nie sú už trvalo označené, sa pred zameraním označujú vo všetkých lomových bodoch dočasne (podľa možnosti trvalo železnými rúrkami, alebo iným vhodným stabilizačným materiálom). Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými predmetmi a poskytujú záruky, že sa polohovo nezmenia (rohy múrov, budov, betónový stĺp a pod.), sa považujú za trvalo označené.

Nahradenie dočasnej stabilizácie lomových bodov trvalým označením je povinnosťou vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na vlastné náklady. Takéto označenie je povinný vykonať do 30 dní po obdržaní oznámenia o zápise zmeny do KN.

Geometrické plány na zmeny alebo obnovenie pôvodných vlastníckych hraníc pozemkov, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape na podklade skorších meraní sa vyhotovujú s využitím výsledkov týchto skorších meraní až po previerke zhody merania s príslušnou meračskou dokumentáciou.

 

 

6.3  Výpočtové a zobrazovacie práce

 

Výpočtové práce na vyhotovenie geometrického plánu sú súhrnom činností, v ktorých sa z odmeraných údajov určí nové polohové a geometrické určenie nehnuteľností a ich dielov.

Súčasťou výpočtových prác je:

 1. výpočet súradníc podrobných bodov,
 2. výpočet výmer parciel a ich dielov,
 3. zostavenie výmer parciel a dielov.

Vypočítané výmery parciel a ich diely zapíše vyhotoviteľ geometrického plánu do výpočtového protokolu príslušného katastrálneho územia.

Zobrazovacie práce predstavujú vykonanie zobrazenia návrhu zmien do katastrálnej mapy.  Zmeny zakresľuje ceruzou do máp vyhotoviteľ GP ešte pred jeho autorizačným overením.

Definitívne zákresy vykoná správa katastra súčasne so zápisom zmien do súboru popisných informácií z úradnej povinnosti.

V katastrálnych územiach, kde je spravovaná VKM sa zobrazovacie práce nevykonávajú. Definitívny zákres zmien sa nahradzuje aktualizáciou príslušných súborov VKM.

 

 6.4  Časti geometrického plánu

 

Geometrický plán sa skladá z: a) popisového poľa,

 1. grafického znázornenia hraníc pozemkov a ich zmien,
 2. výkazu výmer parciel a dielov.

Ak je grafické znázornenie väčších rozmerov ako formát A4, poskladá sa do formátu A4 s popisovým poľom na vrchnej strane.

Popisové pole má predpísaný tvar podľa obr. 6.1 až 6.3. Popisové pole sa vyplňuje podľa predtlače.

Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností sa vyhotovuje ako kópia alebo zväčšenina katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaistí dodatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Grafické znázornenie obsahuje, ak je to možné, aj celé susedné parcely. Mierka grafického znázornenia sa neuvádza.

Grafické znázornenie sa vykonáva podľa STN 01 3411 [18], pričom odlišnosti od tejto normy sú uvedené v smerniciach [15].

Neplatná kresba polohopisu sa zruší v grafickom zobrazení geometrického plánu dvoma krátkymi červenými čiarami. Grafické znázornenie plánu sa orientuje na sever. Ak to nie je možné, sever sa vyznačí príslušnou značkou podľa normy [18]. Ak je predmet merania vo viacerých katastrálnych územiach, geometrický plán sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie osobitne.

Ak mierka grafického znázornenia neumožňuje zobrazenie potrebnej úrovne podrobností, vyhotovuje sa detail príslušnej časti. Na voľných plochách geometrického plánu sa uvádzajú upozornenia a poznámky.

 

 

 

6.5 Výkaz výmer

 

Podrobné pokyny na vyhotovenie výkazu výmer uvádzajú Smernice [15] §10.

Výkaz výmer je zostava (obr. 6.1) ku geometrickému plánu, do ktorej sa uvádzajú parcelné čísla, výmery parciel a dielov, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, čísla listov vlastníctva a pozemkovonižných vložiek, mená a priezviská a adresy nových vlastníkov (držiteľov, nájomcov), dôležité upozornenia a poznámky.

Výkaz výmer obsahuje „Doterajší stav“, „Zmeny“ a „Nový stav“. Na zostavenie výkazu výmer je rozhodujúce poznať doterajší právny stav (pred zameranou zmenou) dotknutých nehnuteľností.

Pri zostavovaní výkazu výmer je nevyhnutné vychádzať z doterajšieho právneho stavu (aktuálneho stavu pred navrhovanou zmenou) predmetných nehnuteľností. V prípade, že práva k nehnuteľnostiam (parcelám registra C katastra) dotknutým zmenou nie sú zapísané do listu vlastníctva, je potrebné identifikovať a kvantifikovať práva k zodpovedajúcim nehnuteľnostiam. V geometrickom pláne sa tento stav rieši nasledovne:

 1. ak sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C  katastra v „Doterajšom stave“ na liste             vlastníctva a právny stav je v zhode so stavom v registri  C  katastra, vo výkaze výmer sa nad              riešením uvádza  „Stav právny je totožný s registrom  C  KN“,
 2. v prípade, že právny stav parciel registra C katastra v „Doterajšom stave“ nie je zapísaný

v súbore popisných informácií katastra, na liste vlastníctva uvádza sa vo výkaze výmer            „Stav právny“ a „ Stav podľa registra C  KN“ zvlášť.,

 1. osobitne sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy,
 2. pre účely vyňatia časti majetkovoprávne neusporiadaného pozemku z poľnohospodárskej

pôdy, alebo vyňatia z lesného pozemku a GP na zameranie stavieb na majetkovoprávne             neusporiadaných pozemkoch, ktorých sa vo výkaze rieši „Stav podľa registra  C“,  GP na              zameranie stavby je možné vyhotovovať aj s vyjadrením právneho stavu podľa písmena b).

Ak sa v „Doterajšom stave „ vyskytujú parcely registra E KN, v „Doterajšom stave“  je kolónka „KN-E“.

„Doterajší stav“ obsahuje číslo pozemkovonižnej vložky alebo číslo listu vlastníctva, číslo pozemkovonižnej parcely alebo číslo parcely registra  E KN, číslo parcely C  KN, výmeru a druh pozemku.

V prípade, že nie je v pozemkovej knihe evidovaná výmera pozemku alebo je evidovaná preukázateľne chybne, uvedie sa v „Doterajšom stave“ výmera z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra a táto skutočnosť sa uvedie v poznámke.

V časti „Zmeny“ sa uvádza označenie dielov parciel arabskými číslami, výmera dielov parciel, ich pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od parciel doterajšieho stavu.

Prostredníctvom dielov sa vo výkaze výmer rieši: a) „Stav právny“,

 1. „Stav podľa registra C KN“, ak sa vytvára nová parcela, v ktorej sa zlučujú viaceré druhy pozemkov, príp. ak sa vytvára nová parcela so zmeneným druhom pozemku,
 2. „Stav právny totožný s registrom C KN“, ak je potrebné sprehľadniť väzbu medzi parcelami v „Doterajšom stave“ a v „Novom stave“ pre účely spísania listín, príp. rozhodnutí.

Nový stav“ výkazu výmer obsahuje čísla nových a doterajších parciel (po navrhovanej zmene), ich nové výmery, druhy pozemkov a kód spôsobu využívania nehnuteľností. Ak je vyhotoviteľ geometrického plánu oboznámený s údajmi nového vlastníka alebo oprávnenej osoby, uvedie ich do „Nového stavu“ podľa príslušných zásad.

Pre každý riešený stav sa z výmer parciel v „Doterajšom stave“, z výmer parciel v „Novom stave“, ako aj z výmer dielov parciel v časti „Zmeny“, vykoná kontrolný súčet všetkých výmer.

Poznámky k údajom uvedeným vo výkaze výmer sa uvádzajú v dolnej časti tlačiva.

Ak sa  vyhotovuje GP iba na vyznačenie vecného bremena, výkaz výmer sa zostavuje podľa pravidiel:

 1. v „Stave právnom“, „Nový stav“ výkazu výmer sa nezostavuje a v „Doterajšom stave“ sa uvádzajú údaje o parcelách, ktoré budú zaťažené vecným bremenom,
 2. V „Stave podľa registra C KN“ sa časť „Zmeny“ nezostavuje, do „Doterajšieho stavu“ a „Nového stavu“ sa uvedú tie isté zodpovedajúce parcely registra C KN a kontrolný súčet výmer parciel sa nevykonáva,
 3. „Stav právny totožný s registrom C KN“ sa rieši podobne ako „Stav podľa registra C KN“,
 4. pod údaj výkazu výmer sa vpíše poznámka, spresňujúca predmet vecného bremena, čísla parciel, ktoré budú zaťažené vecným bremenom a v koho prospech.

Ak sa vo výkaze výmer rieši zlučovanie resp. zmena druhov pozemkov, pričom na zápis do katastra je potrebné rozhodnutie orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy a ochrany lesných pozemkov, riešenie vytvárania nových parciel je:

 1. v „Stave podľa registra C KN“ sa vyčíslia jednotlivé diely pozemkov tak, ako je to uvedené vpredu v časti „Zmeny“ odstavec b) ,
 2. v GP sa vytvoria len také parcely, ktorých zápis do katastra nevyžaduje rozhodnutie na zmenu druhu pozemku.

Súčasťou výkazu výmer je aj jeho ekvivalentný záznam vyhotovený na pamäťovom médiu vo výmennom formáte.

 

6.6  Overenie geometrického plánu

 

Geometrický plán sa vyhotoví v grafickej (analógovej) forme v takom počte prvopisov, ktoré sú potrebné vzhľadom na právny úkon, na ktorý má slúžiť. Najmenej však v štyroch prvopisoch. Každý prvopis geometrického plánu sa autorizačne overí originálnymi pečiatkami a originálnymi podpismi.

Autorizačné overenie geometrického plánu vykoná autorizovaný geodet a kartograf, ktorý pred autorizačným overením preskúma kvalitu a presnosť meračských, výpočtových a zobrazovacích prác, ako aj ďalšie náležitosti geometrického plánu. Overením preberá autorizovaný geodet a kartograf spoluzodpovednosť za obsahovú úplnosť a za správnosť údajov uvedených v geometrickom pláne.

Vyhotoviteľ po autorizačnom overení predkladá geometrický plán v grafickej forme, najmenej v štyroch exemplároch správe katastra na úradné overenie. Spolu s nimi predkladá tento výsledný operát:

 1. záznam podrobného merania zmien,
 2. zoznam súradníc novourčených bodov PBPP,
 3. geodetické údaje PBPP,
 4. výpočet výmer parciel a dielov,
 5. g) v určených katastrálnych územiach: geometrické plány, resp. vektorové geodetické podklady v záväznej štruktúre a v stanovenom výmennom formáte na elektronickom médiu.

Správa katastra pred overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia. Preskúma súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, ceruzkový zákres stavu do katastrálnej mapy, presnosť geodetických prác. Ak uzná za vhodné, vykoná kontrolné meranie.

Ak sa geometrický plán predkladá na pamäťovom médiu, kontrola geometrického plánu sa vykoná v podmienkach používaného grafického editora.

Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s predpisom na vyhotovenie geometrického plánu, zamestnanec SK s osobitnou odbornou spôsobilosťou ho úradne overí.

Ak SK zistí nedostatky vo vyhotovení geometrického plánu vráti ho vyhotoviteľovi s protokolom, v ktorom uvádza zistené nedostatky.

Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, prípadne jeho doplnení, ak nie sú zistené ďalšie nedostatky, SK úradne overí GP v skrátenej lehote.

Jeden exemplár prvopisu geometrického plánu spolu s výsledným operátom sa ukladá do dokumentácie správy katastra. V prípade potreby (spravidla pri zmene plánovaného právneho úkonu) sa z  prvopisu geometrického plánu vyhotovujú kópie, ktoré sú úplne totožné s prvopisom geometrického plánu. Kópiu geometrického plánu overuje správa katastra.