Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?

Zavolajte nám na Infolinku expresnygeodet.sk +421 940 513 281 od 7:00 do 20:00 alebo nás kontaktujte cez formulár.

* pole je povinné

 

ADRESNÝ BOD

Čo je to adresný bod?

Adresný bod je dôležitý pre register adries. Ten je zdrojom informácií o adresách všetkých fyzických budov, ktorým bolo udelené súpisné číslo a nachádzajú sa na území Slovenska. Údaje do registra adries sú zapisované priamo obcami alebo mestami. Adresný bod je skutočne dôležitý, keďže bez neho vám nebude pridelené súpisné alebo orientačné číslo. Avšak žiadny strach, cena za adresný bod, najmä jeho zameranie, nie je nijako extrémne vysoká a nie je náročné vybaviť si ho.

Register adries poskytuje verejnosti priestorové údaje o:

 • polohe hlavného vstupu do budovy, ktorá ma pridelené orientačné číslo
 • polohe vstupu do budovy, ak má vstup pridelené súpisné číslo

Adresný bod teda môžeme jednoducho definovať ako priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorá má určené orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ktorá síce nemá určené orientačné číslo, ale má určené súpisné číslo. Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Adresný bod je dôležitý údaj, ktorý dokladá každý stavebník ako prílohu ku žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby. Bez adresného bodu mu nebude pridelené súpisné alebo orientačné číslo. Nevyhnutné je tak nechať si adresný bod zamerať, aká je cena za adresný bod sa dozviete ďalej v tomto článku.

Druhým pojmom, ktorý by ste mali poznať, je geografická os ulice. Geografická os ulice je taktiež priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice. Adresný bod je vyznačený v zameraní adresného bodu, ktoré sa rovnako ako aj pri adresnom bode, vyhotovuje v listinnej aj elektronickej podobe.

Adresný bod aj geografická os ulice sú vyjadrované v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89. Mimochodom, adresný bod je novinkou od roku 2015, upravený je zákonom 125/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Ako sa adresný bod vyjadruje?

Adresný bod je vyjadrený v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému podľa §3 ods. 3 zákona. Tie sú získavané na základe zamerania adresného bodu. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej je adresný bod zameriavaný.

Súradnice adresného bodu v teréne zameria a na mape zobrazí geodet. Ten vytvorí elaborát vo formáte A4 s dvoma časťami:

 1. grafické znázornenie vstupu do budovy s parcelným číslom pozemku a stavby
 2. popisné údaje vstupu do budovy – súradnice a výška bodu, ulica, okres, kraj, meno a podpis geodeta

Tento elaborát sa autorizačne ani úradne neoveruje.

Aká je cena za adresný bod?

Cena za adresný bod sa zväčša určuje podľa rozsahu zamerania. Túto cenu si prispôsobuje väčšina spoločností podľa seba, cena za adresný bod sa tak pohybuje v sumách okolo 150-250 EUR. Koniec-koncov tak cena za adresný bod tak nie je nijako extrémne vysoká a oplatí sa objednať si služby kvalitného geodeta. Nenechajte sa zlákať na nízke ceny, ktoré sa môžu následne prejaviť na nekvalitnom a chybnom zameraní.

Doplňujúce informácie k adresným bodom

Z dôvodu potreby potrebnej legislatívnej úpravy registra adries vypracovalo ministerstvo vnútra nový zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, avšak neobsahuje ich väzby na osoby, ktoré k týmto budovám disponujú právami.

Správcom registra adries je ministerstvo vnútra, ktoré zapisuje, vymazáva a opravuje údaje o adrese a identifikátory adresy. Identifikátor adresy je ministerstvom určený každej adrese pri jej vzniku.

Správa existujúcich adresných bodov

 • obce sú povinné kontrolovať úplnosť a správnosť adresných bodov vo svojej pôsobnosti
 • ak je zistený nesúlad, v rámci dodanej mapovej aplikácie existujú nástroje umožňujúce editáciu chybných adresných bodov

Tvorba nových adresných bodov

 • adresné body vznikajú presne stanovenou metodikou pri vytváraní geometrického plánu pozemných stavieb, buď v rámci stavebného konania alebo dodatočným zameraním
 • obec je povinná vytvorený adresný bod vložiť do registra adries

 

Od 1. júla 2015 sú pre verejnosť k dispozícii elektronické služby registra adries. Tie sú dostupné prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk alebo portálu Elektronických služieb MV SR https://portal.miniv.sk. Požiadať môžete napríklad o podrobné údaje o adrese, ak je v systéme už nahratý adresný bod, ktorý ukazuje vchod do budovy, na mape sa zobrazí jeho grafická prezentácia. Overiť si môžete aj údaje o adrese, požiadať možno o súbor údajov o adresách obce alebo jej častí na základe zvolených kritérií. Tento súbor systém doručí žiadateľovi v štruktúrovanej forme do elektronickej schránky. Pre využitie tejto služby je však potrebné, aby bol občan držiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom.

Pri poskytovaní údajov z registra poskytne ministerstvo správcovi informačného systém verejnej správy, ktorý je vedený v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu, ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému a poskytovateľovi univerzálnej služby údaje z registra v elektronickej podobe, a to dokonca aj automatizovaným spôsobom. Tieto údaje poskytuje ministerstvo na základe žiadosti aj inej osobe, a to v rôznych formách. Ministerstvo poskytuje údaje nasledovnými spôsobmi:

 • Vo forme elektronického odpisu alebo výstupu spôsobom, ktorý je určeným osobitným predpisom. Takýto spôsob sa uplatňuje v prípade, ak sú údaje poskytované na základe jednej žiadosti a poskytované údaje sa viažu k jednému hlavnému vstupu do budovy alebo jednému vstupu do budovy, ktorému bolo určené orientačné číslo.
 • Hromadne vo forme elektronického odpisu, taktiež spôsobom, ktorý je určený osobitným predpisom. Hromadný spôsob sa využíva v prípadoch, kedy sú údaje poskytované na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k viacerým hlavným vstupom do budovy alebo viacerým vstupom, ktorým bolo určené orientačné číslo.
 • Údaje môžu byť poskytnuté aj automatizovaným spôsobom, ktorý je v súlade so štandardami osobitného predpisu.

Ako sme už spomínali vyššie, register so prístupom ku všetkým vyššie uvedeným službám je verejne prístupný prostredníctvom webového portálu ministerstva. Pri využívaní však treba brať na vedomie, že takto sprístupnené údaje majú informatívny charakter.

 

 

 

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Čo vybavíte?

Obce určujú stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti ohľadom označovania ulíc a iných verejných priestranstiev a podrobnosti ohľadom číslovania stavieb. Obec na vlastné náklady obstaráva tabuľky so súpisným číslom. Na druhej strane, tabuľku s orientačným číslom si musí na vlastné náklady zaobstarať stavebník, ktorý okrem toho zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa musia umiestniť vedľa seba takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné z ulice a nepôsobili rušivo pri pohľade na  budovu.

Mestská časť pripravuje návrhy materiálov na premenovanie existujúcich ulíc pomenovanie nových ulíc, , prípadne na prečíslovanie ulíc do zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Tie sa následne posúvajú do zasadnutia Mestského zastupiteľstva hl.mesta SR, Bratislavy.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje stavbám súpisné a orientačné čísla obec. Súpisné číslo je určené každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každej budove je pridelené unikátne číslo.

Mestská časť:

 • vydáva Oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o ich zmene alebo zrušení
 • zabezpečuje výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • zabezpečuje evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc
 • vydáva potvrdenia ohľadom pridelenia súpisného a orientačného čísla

Žiadosť môžete podať viacerými spôsobmi:

 1. elektronicky cez elektronickú službu Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla(poznámka: pre odoslanie elektronického podania je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
 2. elektronickou formou na e-mailovú adresu:podatelna@banm.sk
 3. písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
 4. osobne v podateľni Miestneho úradu MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32

Čo budete potrebovať?

S účinnosťou odo dňa 01.07. 2015 zo zákona č. 125/2015  o registri adries vyplýva nasledovné:
a)   stavebníci majú povinnosť k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedenou zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou. V prípade stavieb s viacerými vchodmi, bytových domov, rodinných dvojdomov, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod individuálne
b)   ak sa pomenováva nová ulica, stavebníci si pred určením názvu ulice zabezpečia ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.

Ak sa jedná o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.6.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje podľa § 5  ods. 1 a 2 zákona a obec vyznačí polohu adresného bodu a grafickú os ulice v geografickej časti registra najneskôr do 30.06.2016.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva:
a)   osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.
b)   vlastník stavby je povinný mať budovu viditeľne označenú súpisným a orientačným číslom, pokiaľ je určené. Ak má správu budovy v rukách spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, túto povinnosť plní spoločenstvo, v prípade, že je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, plní túto povinnosť správca.
V prípade, že sa jedná o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.

Čo je potrebné predložiť k žiadosti?

NOVOSTAVBA

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom (od 1.7.2015 zákon 125/2015 Z.z. o registri adries, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky v popisnej časti a vyznačením budovy na parcele s vyznačením polohy adresného bodu v grafickej časti), prípadne kópiu z katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená, v taktom prípade potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – napríklad nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • Ak došlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia, potrebné je doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie, ak je stavebník zastupovaný

V ojedinelých prípadoch (ak sa jedná o dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že sa jedná o jednu alebo viac samostatných stavieb.

ODSTRÁNENÁ STAVBA

 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Ak sa zachovalo, tak Rozhodnutie o určení súpisného čísla
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie, ak je stavebník zastupovaný

STAVBA, KTOREJ BOLO PRIDELENÉ MODRO-BIELE EVIDENČNÉ ČÍSLO, STARÁ GARÁŽ, CHATA, PRÍSTREŠOK A POD.

 

 

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o prípustnosti stavby (pre stavby postavené do 30. 09. 1976)
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak bolo zachované)
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom (od 1.7.2015 zákon 125/2015 Z.z. o registri adries, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky v popisnej časti a vyznačením budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti), resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • Ak došlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie, ak je stavebník zastupovaný

Ak k stavbe neboli zachované žiadne doklady o povolení stavby, resp. o povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby. To potvrdzuje, že stavba sa reálne používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie je vydávané odd. územného konania a stavebného poriadku /tunajší Stavebný úrad, Junácka 1/ po doložení požadovaných podkladov. To isté platí aj pre stavby, ktorým doposiaľ nebolo pridelené súpisné číslo a neboli k nim zachované žiadne doklady. 

Správny poplatok (v eurách):
Služba nie je spoplatnená.
Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok 1,50  €.

Správny poplatok za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla v minulosti, ak došlo k strate dokladov k stavbe alebo v prípade nadobudnutia stavby do vlastníctva kúpou, darom, dedičstvom bez sprievodných dokladov. V súlade so zákonom o č. 145/1995 Zb.z. o správnych poplatkoch / za vyhotovenie odpisu, fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a spisov v úradnej úschove/ účtuje sa správny poplatok 1,50,-€.

Správne poplatky sa vyberajú buď v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.