Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?

Zavolajte nám na Infolinku expresnygeodet.sk +421 940 513 281 od 7:00 do 20:00 alebo nás kontaktujte cez formulár.

* pole je povinné

Geodetické práce spočívajú tak v činnosti v teréne ako aj v kancelárii. Využívajú  sa na predrealizačné a poralizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí. Geodetické práce sú činnosti, ktoré sa rozumejú ako meračské práce, zaznamenávanie a spracovanie výsledkov merania, zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií.  Geodetické práce a kartografické činnosti projektanta sú rôznorodé. Zameriavajú sa na prípravu a tvorbu účelových mapových podkladov veľkej mierky, zabezpečujú prípravné práce k realizácií stavby, vytyčujú hranice podľa katastrálnych máp, zabezpečujú geodetické činnosti spojené s výkonom autorského dozoru zo strany projektanta a  spracúvajú vytyčovacie výkresy. Geodetické práce sú vlastne zameranie skutočného stavu stavebného objektu, skenovanie a zobrazenie stavebných objektov v 3D, zameranie terénu projektantov, prípravné práce k realizácií stavby, polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu ale aj šetrenie majetkoprávnych vzťahov. Geodetické práce môžeme rozdeliť na činnosti investora a dodávateľa. Činnosti investora sú kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov, meranie deformačného pretvorenia objektov, základné vytýčenie priestorovej polohy, výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby a budovanie základných vytyčovacích sietí.  Činnosti dodávateľa sú meračské protokoly na dokladovanie skutočného rozsahu prác, kontrolné merania geometrických parametrov objektov, prípravné práce k realizácií stavby, meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov, podrobné vytýčenie a výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby. Geodetické práce sú napríklad geodetický dozor stavby, výpočty kubatúr hmôt, vytýčenie stavebných objektov alebo kontrolné merania v priebehu výstavby. Úlohou geodetov je aj zabezpečiť riadnu projektovú dokumentáciu. To znamená, že geodet zabezpečuje prípravu mapových podkladov. Vyhotovuje taktiež geodetické podklady na úpravu majetkoprávnych vzťahov a spolupracuje s projektantom na vyňatí pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Vypracúva projekt vytyčovacej siete,   kontroluje vytyčovacie výkresy na vytýčenie priestorovej polohy, kontroluje vytyčovacie výkresy na podrobné vytýčenie a vykonáva prípravné práce k realizácií stavby. Taktiež vypracováva návrh celkového rozpočtu na geodetické a kartografické práce. Autorizovaný geodet  vykonáva prípravné práce k realizácií stavby a  zabezpečuje množstvo úkonov. Geodet vykonáva kontrolné merania terénu v priestore staveniska pred začatím prác, vytyčuje priestorové polohy stavby ( body a osi) v súlade s územným rozhodnutím, kontroluje správnosti geodeticky meraných položiek, ktoré sa predkladajú zhotoviteľom na fakturáciu a tvorí informačný systém výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách. Zároveň je zodpovedný za odovzdanie protokolárnych podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi. Vyznačuje existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska, vypracúva projekty na meranie posunov a deformácií stavieb, realizuje merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí a realizuje podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie. Autorizovaný geodet a kartograf zabezpečuje pri kolaudácií stavieb meranie posunov a deformácií objektov a zariadení , tvorí informačný systém a archivuje geodetické časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných prác.  Podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenia geometrických plánov, zabezpečuje geodet aj dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Hlavnou časťou dokumentácie je výkres skutočného vyhotovenia stavby. Vo výkrese sú zaznamenané prípravné práce k realizácií stavby, nové časti objektu sú zaznamenané červenou čiarou, označujú sa lomové body objektov číslami,  taktiež napojenie na inžinierske siete ( každá sieť má vlastnú farbu) a vyznačia sa geodeticky merateľné položky ako podklad pre fakturáciu stavebníkovi.  Ak sa jedná o stavebnú líniu, môže sa meranie vyhotoviť samostatne pre každý objekt a následne sa skompletizuje súborná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. Taktiež sa vo výkrese vyznačia nové objekty farbou podľa inžinierskej siete, označia sa lomové body a očíslujú pre zoznam súradníc. Súčasťou dokumentácie môže byť aj výkres pozdĺžneho profilu. Je to výkres, ktorý obsahuje porealizačné zameranie kanalizácie, plynovodu a vodovodu. Vyhotovujú sa digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí. Zároveň je výkres podkladom pre označenia vecného bremena pre inžinierske siete. Postup orgánov a organizácií ústredného orgánu štátnej správy v odbore geodézie a kartografie upravuje vyhláška. Vyhláška podrobne upravuje záväzné geodetické systémy, spravovanie informačného systému geodézie, popis údajov spravovaných v informačnom systéme metaúdajmi, postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti, postup pri štandardizácií geografického názvoslovia a spôsob autorizačného a úradného overenia geografických činností. V špecializovaných sieťach sa určujú parametre geodetických bodov.  Je to napríklad štátna priestorová sieť pre realizáciu terestrického referenčného systému, štátna nivelačná sieť s alfabetickým kódom ŠNS pre realizáciu Baltského výškového systému, štátna gravimetrická sieť s alfabetickým kódom ŠGS a štátna trigonometrická sieť s kódom ŠTS. Aktívne geodetické základy tvorí permanentná lokalizačná služba označená ako Slovenská priestorová observačná služba. Stanice Slovenskej priestorovej observačnej služby sú prevádzkované na vybraných bodoch Štátnej priestorovej siete. Geodetické základy zriaďuje a spravuje právnická osoba zriadená úradom. Správou geodetických základov je zabezpečenie geodetického určenia a kontroly geodetických bodov, výkon činností pri budovaní, obnove a údržbe geodetických bodov a rozhodovanie o ich zriadení, odstránení a premiestnení. Taktiež aj evidencia žiadostí a hlásení týkajúcich sa geodetických bodov, predkladanie zoznamov geodetických bodov, navrhovanie lokality chránených území, zabezpečenie a správa informačného systému a poskytovanie údajov a informácií o geodetických bodoch a službách Slovenskej priestorovej observačnej služby prostredníctvom webu. V prípade, ak nastanú nejaké nezrovnalosti zistené na bodoch geodetických základov vykonávajú oznam geodeti v papierovej alebo elektronickej forme. Oznámenie obsahuje základné údaje o geodetickom bode, opis zisteného nedostatku a osobné údaje oznamovateľa, prípadne názov sídla oznamovateľa. Ak sa jedná o premiestnenie, odstránenie alebo vykonanie opatrenia na ochranu geodetického bodu, žiadosť sa predkladá v písomnej forme. Žiadosť obsahuje odôvodnenie, údaje o geodetickom bode, návrh termínu na vykonanie opatrenia, polohopisný náčrt priestoru dotknutého výstavbou a osobné údaje štatutárneho zástupcu. Správa informačného systému spočíva v tvorbe, aktualizácií a poskytovaní informácií a údajov. Priebežne sú aktualizované dva informačné systémy a to systém s alfabetickým kódom ZBGIS a ISGZ. Informačný systém s alfabetickým kódom ISKN je spravovaný okresným úradom a je priebežne aktualizovaný. Na centrálnej úrovni ho spravuje právnická osoba zradená úradom a je aktualizovaný prenosom vybraných súborov. Nato, aby sa systémy mohli aktualizovať sú podkladom výsledky geodetických činností. Súbory textových, číselných a grafických údajov o aktívnych a pasívnych geodetických základov vrátane metaúdajov tvoria informačný systém geodetických základov. Informačný systém katastra nehnuteľnosti tvorí súbor informácií katastra nehnuteľností s alfabetickým kódom SGI IKN, súbor popisných informácií katastra a kódom SPI KN a súbor registrov katastrálnych konaní s kódom SRKK. Základnú bázu údajov pre inf. systém tvoria údaje a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny a ich vzájomných väzbách. Tieto údaje určuje katalóg tried objektov. Základná báza je záväzná na tvorbu štátnych mapových diel. Súčasťou inf. systému sú letecké snímky, digitálny model reliéfu. Pri budovaní a aktualizácií základnej bázy inf. systému je podkladom získanie a vytvorenie priestorových údajov. Výsledný elaborát obsahuje technickú správu, sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie, metaúdaje a súbory priestorových údajov ak neboli aktualizované webovou službou.. Elaborát sa odovzdáva právnickej osobe zriadenej úradom, ktorý sa následne potvrdí okresným úradom. Tento elaborát sa posúdi do 30 dní od prevzatia a vyhotoví sa sprievodný záznam o kontrole technickej spôsobilosti výsledok z posúdenia sa oznámi elektronickou formou. Údaje z informačného systému poskytuje prevádzkovateľ vo forme geodetických údajov, zoznamov súradníc a výšok, digitálneho záznamu, transformačných parametrov. Údaje zo základnej bázy taktiež poskytuje prevádzkovateľ. Údaje sa poskytujú ako tlačové výstupy, ako údajové súbory a prostredníctvom webových služieb. V digitálne forme sú to textové súbory a vektorové súbory priestorových údajov. Metaúdaje obsahujú informácie o identifikácií údajov, polohe objektov, kvalite a platnosti údajov a mnohé ďalšie. Základné štátne mapové dielo sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému. Je vytvorené v mierke 1:5000 a je daný rozsahom objektov katalógu tried objektov. Údaje základnej bázy údajov pre informačný systém sa vyhotovujú v mierke menšej ako 1:5000. Tematické štátne mapové dielo sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému pridaním tematického obsahu. Sú to aj mapy územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, ktoré vydáva úrad. Názvy nesídelných geografických objektov sú názvy vôd a vodných stavieb, názvy jednotlivých útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, názvy špecifických sídelných objektov, názvy historických a kultúrnych objektov a ostatné názvy. Mimo Slovenskej republiky sú názvy štátov, oceánov morí, chránených objektov a podobne. Návrh na štandardizáciu názvoslovia sa predkladá úradu v papierovej forme a obsahuje zdôvodnenie návrhu, podobu geografického objektu, stručný opis objektu a jeho lokalizáciu na mape a osobné údaje štatutárneho zástupcu. Návrhy, ktoré sú na území Slovenska posudzuje názvoslovná komisia úradu na základe stanoviska okresného úradu a taktiež posudzuje aj návrhy názvov mimo územia Slovenskej republiky. Komisia dbá nato, aby názov zodpovedal skutočnosti, aby bol jazykovo správny a spoločenský vhodný. Písomné stanovisko posiela úrad po prerokúvaní do 30 dní od doručenia návrhu. Súbory názvov zverejňuje úrad prostredníctvom webových služieb. Predmetom dokumentácie k názvom je napríklad predchádzajúca podoba názvu, druh objektu, súradnice a dátum štandardizácie, príslušnosť k štátu, druh objektu. Výsledky geodetických činností preberané do štátnej dokumentácie sa odovzdávajú v záväzných systémoch v nadväznosti na aktívne alebo pasívne geodetické základy. Výsledný elaborát sa označuje názvom použitého geodetického systému. Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Hranica sa určuje meraním alebo vytýčením. Dokumentácia k projektu pozemkových úprav sa odovzdáva správe katastra na zápis údajov a obsahuje rozhodnutie o schválení projektu, nariadenie vykonanie projektu, rozhodnutie o schválení, výsledný elaborát určenia hraníc, podrobného polohového bodového poľa, operát registra pôvodného stavu, nového stavu a elaborát určenia hranice obvodu projektu. Okresný úrad vykonáva odstránenie chybných a doplnenie chýbajúcich údajov v operáte na základe žiadosti zhotoviteľa projektu. Právnická osoba aktualizuje a zriaďuje geodetické body, ktoré tvoria geodetické základy. Podrobné polohové bodové pole tvoria pevné body a dočasne stabilizované body. Podrobné polohové pole eviduje okresný úrad. Spôsob použitia ustanovuje úrad vo všeobecne záväznom právnom predpise. Geodeti zriaďujú body podrobného polohového bodového poľa, ak je to potrebné, napr. pri vytýčení. Bod poľa je bod, ktorý má súradnice v realizácií systému Jednotnej trigonometrickej siete. Charakteristikou presnosti je základná stredná súradnicová chyba óxy. V prípade charakteristiky presnosti výšky je to základná stredná výšková chyba óH. Dokumentáciu o ich zriadení vypracúva geodet, odovzdáva ju okresnému úradu a obsahuje napríklad zoznam súradníc a výšok bodov poľa, technickú správu a geodetické údaje.  Meranie a zobrazenie objektov sa vykonáva v rozsahu najmenej podľa technických noriem. Elaborát obsahuje technickú správu, meračské náčrty a súbor údajov obsahujúci polohopis a výškopis. Ten sa odovzdáva okresnému úradu. Digitalizácia objektov preberaná do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou sa vykonáva skenovaním. Žiadosť obsahuje osobné údaje žiadateľa, účel použitia a základné snímacie technické údaje skenera. Výsledok sa uvedie v protokole. Výsledný operát sa odovzdáva okresnému úradu. Tematické mapové s veľkou mierkou je technická mapa mesta, letiska, mapa závodu. Výsledný operát sa odovzdáva okresnému úradu . Podklady zo štátnej dokumentácie na zobrazenie objektov sa poskytujú na základe písomnej zmluvy. Podklady zo štátnej dokumentácie na účely zobrazenia objektov tematických mapových diel s veľkou mierkou poskytuje okresný úrad a právnická osoba zriadená úradom. Podklady sa potvrdzujú na každej poskytnutej kópií. Vytyčovanie hraníc je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice. Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne trvalo označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi. Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice za predpokladu, ak vytýčená hranica nie je sporná. Výsledný elaborát obsahuje vytyčovací náčrt, technickú správu a zoznam súradníc. Každá kópia vydaného kartografického diela obsahuje názov, mierku, názov a sídlo vydavateľa, ku ktorému sa dielo vykazuje. Obsahuje aj doložku o ochrane autorských práv. Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie geodetických činností obsahuje osobné údaje žiadateľa. Potvrdenie obsahuje osobné údaje osoby, ktorá potvrdenie vydáva, údaje o vykonanej praxi, osobné údaje žiadateľa, prehľad výsledkov počas o odbornej praxe a vyjadrenie o odborných znalostiach. Kvalifikačná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu. Komisiu stanovuje štatút a skúšobný poriadok. Autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických činností vykonáva autorizačný geodet. Overenie vykonáva na všetkých prvopisoch výsledného operátu. Pečiatka geodeta má priemer 36 mm. Obsahuje titul, meno, priezvisko a text “Autorizovaný geodet a kartograf”. Predmetom autorizačného overenia je výsledný operát. Autorizačne overené činnosti sú napríklad projekt vytyčovacej siete, vytyčovací výkres, projekt merania posunov a mnoho ďalších. Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie okresnému úradu. Výsledné elaboráty sa predkladajú na úradné overenie najmenej v dvoch vyhotoveniach. Okresný úrad pred úradným overením plánu preskúma, či obsahuje vzájomný súlad jednotlivých častí, súlad východiskových údajov, súlad čísel novourčených bodov či podklady na aktualizáciu údajov katastra. Kontrolu podkladov vykoná okresný úrad a pri zistení nesúladov vyhotoví protokol o kontrole. Úradné overenie vykoná poverená osoba. Geometrický plán úradne overí do 7 pracovných dní odo dňa predloženia. Výsledné elaboráty overí okresný úrad. Ak daný elaborát nie je spôsobilý na overenie, vráti sa navrhovateľovi spolu s protokolom o zistených nedostatkov.